Doporučení pro e-learningové programy DVPP

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Moderní způsoby vzdělávání jsou dnes často spojeny s e-learningem a světem on-line. Při vytváření vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je vhodné znát a respektovat pravidla, která by měla zajišťovat, že výsledné vzdělávání bude pro účastníky skutečně přínosné. MŠMT taková kritéria pro žadatele o akreditaci připravilo, posloužit mohou ale nejen jim.

Poslední dobou se stále zvyšuje počet vzdělávacích programů pro učitele, které jsou realizovány prostřednictvím digitálních technologií. Jakožto člen Akreditační komise pro akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na MŠMT mám možnost tento trend sledovat z blízka. Pětkrát do roka se probírám stovkami vzdělávacích programů, které jejich žadatelé chtějí nechat akreditovat. Jako jedna z reflexí nárůstu elektronicky podporovaných způsobů vzdělávání vyšel v letošním pátém čísle Řízení školy popis vybraných moderních on-line způsobů a forem profesního rozvoje učitelů, mezi které patří webináře, virtuální hospitace, e-learning, m-learning, osobní vzdělávací prostředí atd.

Jak se ale ukazuje, ne každý předkladatel žádosti o akreditaci vzdělávacího programu v DVPP problematice elektronického vzdělávání dostatečně dobře rozumí. Vytvářet on-line setkávání, elektronické opory pro studium, či dokonce celé e-learningové kurzy vyžaduje respektování jistých didaktických zásad. Jak totiž odborníci upozorňují, způsoby využívání prostředků informačních a komunikačních technologií (ICT) a dostupnost učebních materiálů jsou závislé především na vzdělávacích cílech a obsahu, charakteru vzdělávacího prostředí, potřebách a možnostech všech aktérů vzdělávacího procesu1. Pochopení této, na první pohled teoreticky vyznívající formulace, je pro praktickou realizaci a úspěšné uskutečnění vzdělávání podporovaného ICT dosti zásadní.

Co je to e-learning

E-learning lze chápat mnoha způsoby, někdy bývá zužován pouze na vzdělávání na dálku. Jeho uplatnění v současné pedagogické praxi škol je ale mnohem širší. E-learning lze charakterizovat také jako učení s podporou technologií, on-line vzdělávání, kombinované vzdělávání (blended learning), distanční vzdělávání nebo počítačem podporované kolaborativní učení1.

Některé žádosti o akreditace DVPP využívající digitální technologie vykazují nedostatky, nejčastěji se jedná o absenci výukových cílů či metodického vedení studujícího, chybějící aktivizaci a komunikaci se studujícím nebo nedostatečné zajištění zpětné vazby studujícímu. Mezi nejčastější problémy patří takový stav, kdy žadatel předloží on-line dostupný elektronický text, který ale vznikl pouhým převodem nějakých vysokoškolských skript do on-line prostředí (např. webová stránka či prostředí Moodle), ale charakter uceleného vzdělávacího programu určeného pro on-line přístup takové řešení nesplňuje.

Kritéria hodnocení e-learningu

Aby MŠMT tyto nedostatky pomohlo odstranit, zveřejnilo v dubnu 2013 kritéria hodnocení e-learningových vzdělávacích programů pro vzdělávání pedagogických pracovníků. Tato pravidla původně vznikla v pracovním týmu České asociace distančního univerzitního vzdělávání a následně byla pro účely DVPP upravena a zjednodušena. Kritéria hodnocení jsou dostupná na stránkách MŠMT věnovaných akreditacím DVPP na adrese http://www.msmt.cz/file/36202_1_1/ a jsou rozdělena do tří oblastí:

Struktura kurzu a metodika

 1. Definice studijních cílů

 2. Struktura kurzu (kapitoly, studijní aktivity)

 3. Obsahová adekvátnost programu cílové skupině pedagogických pracovníků

 4. Metodické vedení studujícího (úvody, shrnutí, orientace, doporučený čas, …)

 5. Účelnost využití multimediálních, příp. simulačních komponent

 6. Zpracování studijních textů (styl, srozumitelnost, obtížnost, adekvátní jazykové prostředky, odlehčující prvky, rozsah, platnost)

 7. Přehlednost a design kurzu

 8. Použití příkladů z praxe

 9. Odkazy na doplňkové a rozšiřujících zdroje

Aktivizace studujícího

 1. Prostor pro produktivní komunikaci

 2. Prostor pro produktivní spolupráci

 3. Jazyková interaktivita textu (otázky, prostor k zamyšlení, oslovování studenta)

 4. Aktivizace pomocí úkolů a cvičení

Hodnocení a zpětná vazba

 1. Nastavení pravidel a kritérií hodnocení

 2. Nastavení činností, které vedou k hodnocení práce a výsledku vzdělávání studujícího

 3. Prostor pro sebehodnocení studujícího a jeho sledování vlastního postupu učení

 4. Nastavení pravidel poskytování zpětné vazby účastníkům programu

 5. Nastavení systému získávání zpětné vazby k programu od jeho účastníků a tutora

Tento soubor kritérií popisuje doporučené vlastnosti e-learningového kurzu, které by měl vzdělávací program předkládaný k udělení akreditace DVPP splňovat. Nejedná se o závazný standard, ale o doporučení. Akreditační komise přihlíží kromě celkového pojetí, obsahu a cílů vzdělávacího programu také k těmto kritériím.

Předkladatelé žádostí se často ptají, zda pro akreditaci v DVPP je nutné v případě e-learningu využívat nějaký systém pro řízení výuky (Learning Management System), například v českých školách nejčastěji používaný systém Moodle. Přímá odpověď na tuto otázku je jednoduchá: žádný konkrétní systém ministerstvo nevyžaduje. Příkladů, kdy by ale vzdělávací instituce byla schopna úspěšně provozovat elektronické vzdělávání naplňující výše uvedená doporučení a nepoužívala k tomu nějaký ze softwarových nástrojů k tomu určených, bude v praxi jen velmi omezeně.

Pokud tedy plánujete – například v rámci projektu ESF – vzdělávání učitelů s pomocí digitálních technologií, zamyslete se nad každým uvedeným kritériem. Jistě sami uznáte, že jejich splnění není pouhým teoretickým doporučením vycházejícím z pedagogického výzkumu, ale především předpokladem pro úspěšné vzdělávání a učení se s podporou technologií.

1 ZOUNEK, J., SUDICKÝ, P. E-learning: učení (se) s online technologiemi. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 248 s. ISBN 978-80-7357-903-6.

2 KALAŠ, I. Premeny školy v digitálním veku. Bratilava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2013., 256 s. ISBN 978-80-10-02409-4.

NEUMAJER, O. Doporučení pro e-learningové programy DVPP. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2013, roč. 10, č. 9, s. 17-18. ISSN 1214-8679

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *