Historie DUMů na portálu RVP

Publikováno Autor Ondřej Neumajer1 komentář

Digitální učební materiály (DUMy) patří v regionálním školství v posledních letech k jednomu z nejfrekventovanějších pojmů. První díl třídílného seriálu popisuje dosud nezveřejněné informace o vzniku tohoto nového fenoménu, přibližuje původní specifika DUMů a myšlenky pro jejich využití ve vzdělávání v českém školství. Jakožto spoluautor konceptu DUM, modulu DUM na Metodickém portálu RVP.CZ a šablon použitých v projektu EU peníze školám předkládám původní myšlenky, které vedly ke zrodu fenoménu, který v českém regionálním školství již několik let rezonuje.

Z historie aneb první veřejná zmínka o DUMech

Jedna z prvních veřejných zmínek o Digitálních Učebních Materiálech u nás pochází z roku 2008 z tehdy nově založeného blogu nepříliš invenčně nazvaného Metodika podle stejnojmenného zkráceného názvu projektu ESF realizovaného Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP), který zajišťoval financování Metodického portálu RVP.CZ. Blog Metodika začal vycházet v únoru 2008 a byl jedním z prvních v nově vzniklé blogosféře na doméně blogy.rvp.cz určené učitelům a tématu vzdělávání. Postupně do tohoto blogu přispívalo několik generací členů pracovního týmu Metodického portálu a popisovalo v něm novinky a vývoj tohoto národního portálu pro učitele. Blog byl aktivní čtyři roky během budování Metodického portálu RVP.CZ, což jeho příspěvky zachycují dodnes.

Zmíněné blogové příspěvky, ke kterým se za chvíli dostaneme blíže, byly vyvrcholením osmiměsíčních příprav práce na novém konceptu národního portálu pro učitele. V roce 2007 měl již Metodický portál za sebou několik let provozu. Jeho podobu od roku 2005 zachycuje služba Internet archive. Původním posláním RVP.CZ byla pomoc učitelům při zavádění rámcových vzdělávacích programů (RVP) do praxe. Odtud pochází název domény RVP.CZ, která se později stala z hlediska obsahu portálu do jisté míry zavádějící. Na počátku plnil portál RVP.CZ svoji funkci především nepravidelným publikováním odborných článků souvisejících se zaváděním RVP.

V srpnu 2007 vznikl pro interní potřebu VÚP dokument s všeříkajícím názvem „Rozšíření Metodického portálu o výukové objekty a aktivity podporující aktivizaci návštěvníků“. Autoři studie (O. Nešpor, O. Neumajer a P. Sokol) v ní popisují vizi vytvoření datového úložiště výukových objektů a jeho nasazení na RVP.CZ. Ačkoli tento dokument při pohledu zpět nepřinášel pronikavě nové poznatky, navrhoval něco do té doby v oblasti českého veřejného školství těžko představitelného – přetvoření webu do podoby portálového řešení postaveného na participativním webu druhé generace (tzv. Web 2.0), tedy rozšíření o profesní komunitu, spolupráci, sdílení obsahu, sociální rozměr, to vše na základech otevřených řešení (open-source), standardů metadat a širokopásmového Internetu. Prvním pokusem o rozšíření portálu v tomto duchu mělo být právě úložiště výukových objektů, viz Obrázek 1.

Obrázek 1 Původní schéma z roku 2007 plánovaného rozšíření Metodického portálu RVP.CZ o DUMy, tehdy nazývané úložiště výukových objektů

 

Bavíme se o roce, kdy byla ukončena v počátcích korupčně rezonující Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ, nesprávně v médiích označovaná za Indoš) a jiný národní portál EDU.CZ měl za sebou několik mediálních skandálů a pošramocenou pověst. Při procházení původních materiálů, které se k tehdy plánovaným změnám na RVP.CZ vztahují, bylo možné ve SWOT analýze v soupisu slabých stránek nalézt třeba tento, dnes možná již úsměvný bod: převažující pasivita a nedůvěra cílové skupiny pedagogů k interaktivnosti, Internetu a ICT jako celku. Předkladatelé projektu museli vyvracet převládající názor, že působit pomocí Internetu na učitele prostě nebude fungovat a utvrzovat, že tento pokus již nyní ministerstvu školství vyjde. Na druhou stranu v tomto roce již existovaly portály, které zveřejňovaly výstupy SIPVZ projektů škol, jako např. Ve škole obsahující již tehdy 1 074 objektů zabývajících se prací s interaktivními tabulemi, či vzdělávací a informační portál školství Zlínského kraje Zkola.

Zajímavé může být, že v celé studii se o digitálních učebních materiálech nikde nehovoří. Pro popis výukových objektů se zde používá anglický termín Digital Learning Objects (DLO). Zato se zde objevuje později v ČR často citovaná definice Davida Wileyho, který považuje za výukový objekt jakýkoli digitální zdroj, který může být opětovně využit pro podporu vzdělávání.

Studií navržená koncepce portálu byla tehdy ve VÚP přijata a projektový tým začal pracovat na rozšíření Metodického portálu o úložiště výukových objektů. V dalších letech byl portál rozšiřován o další moduly postavené na principech popsaných ve studii, jako např. Blogy, Diskuze, Wiki, Digifolio, Odkazy, či E-learning.

S názvem DLO však byla potíž. Ten se manažerům projektu nezamlouval, a to především proto, že se nejednalo o český výraz. Po brainstormingu, oslovení dalších učitelů a dlouhých diskuzích pak byl nadpolovičním množstvím hlasů projektového týmu přijat název Digitální učební materiál (DUM) a tím vzniklo nejen označení pro výukové objekty, ale i název nového modulu RVP.CZ umístěného na doméně dum.rvp.cz. Původní pojem Úložiště DLO a navrhovaná doména uloziste.rvp.cz tak (naštěstí) nikdy na veřejnost nepronikly.

Ačkoli tedy termín DUM byl na Internetu a různých konferencích skloňován již od roku 2008, pedagogická periodika jeho zavedení docela dlouho úspěšně vzdorovala. Kromě rozhovoru s autory Metodického portálu uveřejněného v květnu 2008 pod názvem Digitální učební materiály v časopise Moderní vyučování bylo o DUMech referováno až v roce 2009 v článku Digitální učební materiály na síti v Učitelských novinách a dále pak v roce 2010 opět v Moderním vyučování v článku Výukové objekty jako pomocná ruka učitelům. Dnes tento pojem patří do slovníku každého učitele zapojeného do projektu EU peníze školám – a to je vlastně většina.

Aktivní komunita jako základ úspěchu

Při procházení studie pět let po jejím vzniku je až překvapující, do jakých detailů návrhu portálu se dokument pouštěl a především to, jak se následně tyto detaily podařilo Metodickému portálu RVP.CZ – tedy nejen modulu DUM – naplnit. Součástí čtrnáctistránkové studie je i zmapování tehdejších úložišť tuzemských a zahraničních výukových objektů. Autoři studie se chtěli vyvarovat zkušenosti s jinými, do té doby vybudovanými úložišti, a tudíž kladli důraz na kontinuitu, kterou vnímali jako klíčovou. V roce 2007 již měla za sebou nejlepší dny své slávy úložiště, jako byl Evaluační web MŠMT, Dilleo, Telmae i pokus o rozcestník postavený nad úložišti Edubrána. Všechny, tyto bezesporu zajímavé projekty, vznikly díky projektovému financování, na chvíli zazářily, ale jakmile do nich přestaly proudit finanční prostředky, portály přestaly měnit svůj obsah a postupně odumřely. Dnes z nich nefunguje žádný. Zářnou výjimkou je úložiště převažujících vysokoškolských přednášek Merlingo.

Právě tato a podobné zkušenosti vedly autory studie k formulaci tří hlavních bodů, na kterých musí být nově budovaný portál postaven. Jedná se o vytvoření jednoduchého a uživatelsky přívětivého prostředí, zajištění obsahu, který obdobné servery nenabízejí a aktivní zapojení komunity uživatelů. Do jaké míry se toto podařilo, může laskavý čtenář zjistit sám na současných stránkách Metodického portálu RVP.CZ.

Možná by stálo za to zmínit ještě jeden základní postulát, na jehož nedodržení doplatilo mnoho jiných projektů. Představa, že portál celostátního charakteru určený pedagogům vyžaduje finanční prostředky pouze na počáteční vývoj a následný provoz již zajistí komunita, se dlouhodobě ukazuje jako naivní a v prostředí ČR nereálná. Ačkoli existují samofinancující se modely, na kterých může být dlouhodobější udržitelnost takových projektů postavena, v případě vzdělávacích portálů národního charakteru je tato cesta v ČR, alespoň dle zkušeností autora, slepá. Bez kontinuálního zajišťování financování, investicí do nového vývoje mapujícího moderní trendy a soustavného působení na aktivní uživatele nelze vzdělávací portál provozovat! Tato lety ověřená zkušenost je, zdá se, bohužel pro mnoho pracovníků klíčových státních institucí v ČR těžko pochopitelná. Místo investic do inovací dříve vybudovaných a zainvestovaných portálů je v mnoha případech financován vznik nových webů a portálů, v jejichž dlouholetou budoucnost může věřit jen člověk, který se této problematice podrobněji nevěnuje.

Zájemce o ucelenější informace o celém národním portálu RVP.CZ odkazuji na příspěvek na konferenci SCO 2011 a prezentaci Unikátní projekt pro učitele: Metodický portál RVP.CZ.

 

Obrázek 2 Původní logo Digitálních učebních materiálů. Písmeno a ve slově „materiály“ má navozovat obrázek sponky a ta symbolizovat, že z DUMů je možné skládat (spínat) větší výukové celky

 

Další díl je věnován specifikům, která by DUMy měly splňovat.

Zdroj:
NEUMAJER, Ondřej. Historie DUMů na portálu RVP. Metodický portál: Články. 10. 09. 2012. ISSN 1802-4785

Jedna reakce na Historie DUMů na portálu RVP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *