Inovativní výukové aktivity s ICT – seminář pro ředitele škol

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Unikátní seminář pro ředitele, který zaplňuje bílé místo v nabídce dalšího vzdělávání v oblasti využívání digitálních technologií. Zpětné ohlédnutí za vznikem a hodnocením semináře.

Aktualita [5. 1. 2013]:  pro podporu myšlenky otevřených vzdělávacích zdrojů jsem ke konci roku 2012 zpřístupnil veřejnosti kompletní webovou oporu semináře pod licencí Creative Commons.

Na začátku roku jsem přemýšlel, jak zařídit, aby byl inovační potenciál informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání snadněji učiteli rozpoznáván a ve školách více využíván. Celý svůj profesní život se tímto tématem zabývám, přesto nemám pocit, že by se situace zásadněji měnila. Stále (a stále častěji) přicházejí nové technologie, majorita pedagogů je vůči nim ale stále značně rezervovaná. Dospěl jsem k tomu, že se dlouhodobě nedaří jejich přínos pro pedagogiku vysvětlovat a šířit. Však víme, kolik problémů a ústrků dovedou technologie začínajícím uživatelům připravit. Jenže, jak to udělat, aby byl výsledek takového vysvětlování větší než zanedbatelný?

Jaká je nabídka vzdělávání v ICT?

Se svojí akademickou dušičkou jsem potřeboval nějaký dostatečně exaktní podnět, který by mi pomohl další kroky postavit na pevných základech. Rozhodl jsem se pro malý výzkum. Jakožto člen akreditační komise MŠMT mi rukama prochází všechny žádosti o akreditaci dalšího vzdělávání, které využívají ICT. S kolegy ze subkomise ICT jsem se tedy rozhodl provést analýzu těchto žádostí. Podle charakteru obsahu vzdělávacího programu jsem inspirován typologií profesora Ivana Kalaše stanovil čtyři kategorie:

  1. základní vzdělávací programy – základní ICT dovednosti, základní aplikace pro komunikaci, psaní, vyhledávání atd., příklad: Microsoft Word 2010;
  2. vzdělávací programy zaměřené na širší ICT kompetence, které obyčejně zahrnují používání různých softwarových nástrojů na sebevyjádřejní a komunikaci, příklad: tvorba webových stránek nebo bezpečnost on-line;
  3. vzdělávací programy pro pokročilé, nabízejí např. širší nabídku volitelných modulů, někdy obsahující i nabídku modulů o moderní didaktice práce s ICT v daném prostředí (MŠ, ZŠ, SŠ), příklad: pokročilejší tvorba digitálních učebních materiálů DUM nebo využití ICT v matematice;
  4. vzdělávací programy pro pokročilé inovátory využívající moderní technologie, které umožňují rozvíjet u žáků kompetence pro 21. století, příklad: zeměpis a ICT – Geocaching nebo metodika práce s digitální třídou 1:1.

Výsledky výzkumu DVPP

Prošli jsme tedy všech 612 vzdělávacích programů od 101 předkladatelů, jejichž žádosti posuzovala komise v dubnu a červnu 2012 a každý zařadili do jedné z kategorií. Výsledky jsou zobrazeny na grafu.

 

Jistým povzbuzením je zjištěný fakt, že oproti vzdělávání před šesti lety, tedy v době realizace Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) dnes nepřevažuje v nabídce vzdělávání v základních uživatelských dovednostech (typicky školení Z či P0), ale vzdělávání zaměřené na širší ICT kompetence. Neúprosná statistika ovšem odhalila, že pouze malá část nabídky vzdělávání, která se nějakým způsobem týká ICT, se zabývá didaktikou (14 %) a pouze 4 % všech programů lze považovat za skutečně inovativní, přinášející nové obzory a možnosti do výuky či práce učitele. Výzkum odhalil i další zajímavá zjištění, která jdou ale nad rámec tohoto textu, viz literatura pod článkem.

Bylo mi tedy zřejmé, že o skutečně inovativní seminář zavadí běžný učitel jen velmi zřídka. Pokud se tedy má něco ve školách zlepšit, musím svojí aktivitou cílit právě do této oblasti. A kde jinde začít, nežli u ředitelů. Dlouhodobě se ukazuje, že právě oni jsou klíčovým prvkem ve školském systému, bez jehož změny se transformace vzdělávání neobejde.

Seminář o inovativních aktivitách s ICT ve formě videí

Na základě tohoto rozhodnutí jsem o letních prázdninách připravil seminář pro ředitele škol, který jsem nazval ICT ve škole – současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy, a který je primárně založen na autentických videích z českých škol. Právě z těch škol, kde se o inovace s ICT pokoušejí. Seminář je určen ředitelům a zástupcům ředitelů základních a středních. Účastní se jej i ICT metodici či vedoucí předmětových komisí. Ti všichni získají inspiraci a přehled o možnostech dětmi vstřícně vnímaných výukových aktivit, které posílením ICT gramotnosti a schopnosti spolupráce podporují rozvoj souboru několika důležitých kompetencí žáků. Pro žáky atraktivní ICT aktivity představované v semináři jsem zvolil moto: „Zařiďte zážitek a učení přijde“.

Pro pilotní ověření jsem seminář nabízel prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání v několika krajských městech. Zpětnou vazbu z každého z pilotních seminářů jsem sbíral (samozřejmě elektronicky), vyhodnocoval a zapracovával do dalších seminářů.

Účastníci semináře nejvíce oceňují seznámení s konkrétními inovativními aktivitami, které lze s žáky s pomocí počítače, tabletu či chytrého telefonu realizovat v rámci běžné či projektové výuky a zařadit do výuky víceméně kteréhokoli předmětu. Videa jsou vnímána jako přesvědčivý nástroj šíření nových pedagogických metod a postupů. Účastníci také oceňují, že pro realizaci obdobných aktivit ve vlastní škole nepotřebují zpravidla žádné nové technické zařízení, ale vystačí se současným vybavením. Novinkou pro ně bývá inspirace k používání vybavení žáků, tedy zejm. chytrých telefonů.

Pro účastníky jsem zpracoval rozsáhlou webovou oporu semináře, ze které jsou dostupné ke stažení nejen všechny prezentace, ale také odkazy na česky psané články věnované popisovaným pedagogickým aktivitách a několik ucelených kompendií přibližujících doporučenou a ověřenou strategii vedení školy v konkrétní oblasti (např. interaktivní tabule).

Kudy vede jedna z cest

Setkávání s účastníky ze škol je pro mne velmi inspirativní, ve skutečnosti se možná více učím já od nich, nežli opačně. O tom, že se mi podařilo pokrýt dosud prázdné místo na mapě s ICT vzděláváním, svědčí skutečnost, že všude tam, kde seminář zatím proběhl, si jej organizující instituce do pár dnů objednala pro další zájemce ještě jednou.

Tento článek ale nemá sloužit jako reklama na prezenční seminář, který nabízejí v různým městech různé vzdělávací organizace. Spíše se snažím podat zprávu o iniciativě, kterou jsem si dokázal, že v možnostech metodické podpory učitelům máme stále bílá místa, velké rezervy a především chybějící národní strategii. Aktivní zájemci mají k webové opoře na adrese http://goo.gl/aWTlG zveřejněné pod licencí Creative Commons přístup a tudíž z ní mohou čerpat, aniž by se samotného semináře museli účastnit. Obsah semináře budu i nadále rozvíjet a průběžně aktualizovat, protože to je jeden z principů a výhod internetu. Na něm je tento seminář postaven.

Díky zpětné vazbě ze semináře a mnoha rozhovorům s řediteli škol jsem získal impulz pro další směrování metodické podpory. Mnoho ředitelů plánuje větší finanční investice do ICT (často díky projektům ESF a zejm. projektu EU peníze školám) a rádi by získali pro svoje plánované rozhodnutí odbornou radu. Taková rada určitě nemůže být postavena na doporučení konkrétních technických prostředků a technologií nebo dokonce konkrétních dodavatelů. Nesmí jít pouze o rozhodnutí ředitele, musí se jednat o rozhodnutí založené na zodpovědnosti celého pedagogického sboru. Jedině tak lze zvýšit šance, že dodané technologie budou pedagogy využívány. Už vím, o čem bude další seminář pro příští školní rok.

Inovativní výukové aktivity s ICT představované v semináři:■ podcasting ■ digitální vyprávění příběhů ■ lip dub ■ školní wiki ■ geocaching ■ akční on-line výzkum ■ eTwinning ■ modelování ■ počítačové simulace ■ časové osy ■ měření chytrými telefony ■ atp.

Řekli o semináři:
■ Přehledné a vyčerpávající informace. Oceňuji shrnutí nových možností ■ Maximální spokojenost 🙂 ■ Byl to velmi příjemný, inspirativní den, s erudovaným, skvěle připraveným lektorem ■ Pokud mohu váhavým pomoci při rozhodování, zda seminář Ondřeje Neumajera navštívit, rozhodně neváhejte … lepšího odborníka u nás nenajdete ■ Velmi inspirativní, mnoho námětů, konkrétních příkladů ■ Odborná úroveň a osobnost lektora ■ Srozumitelně podané a bezvadná podpora semináře v podobě webových stránek  ■ Děkuji za načerpání nových inspirací. ■ Mně se to moc líbilo.
Další zkušenosti účastníků viz otevřená návštěvní kniha na adrese http://goo.gl/0ZlsW

Literatura:

  • KALAŠ, Ivan. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Analytická štúdie. Ústav informácií a prognóz školstva : Bratislava, 2011. ISBN 978-5-905175-03-9 (anglický originál).
  • NEUMAJER, Ondřej. Další vzdělávání učitelů v oblasti ICT. Metodický portál: Články. 25. 6. 2012. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16139/DALSI-VZDELAVANI-UCITELU-V-OBLASTI-ICT.html>. ISSN 1802-4785.

Zdroj:

NEUMAJER, O. Inovativní výukové aktivity s ICT – seminář pro ředitele škol. Moderní vyučování. Praha : AISIS, roč. 17, 2012, č. 11-12, strana. 34-35. ISSN 1211-6858.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *