Jak se vybírá software do škol?

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Kategorie vzdělávacího a výukového softwaru není v počítačové branži žádnou novinkou. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy se začalo touto specifickou učební pomůckou koncepčně zabývat s příchodem Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) a to konkrétně v Projektu II s názvem Vzdělávací software a informační zdroje. Systém, jakým ministerstvo postupuje při výběru vhodných výukových titulů pro žáky a studenty, je přinejmenším stejně zajímavý jako jeho geneze.

Malý exkurz do nedávné historie

V roce 2001, tedy v době, kdy byl ministrem školství Eduard Zeman, byla situace s nákupem vzdělávacího softwaru pro školy řešena způsobem, který není pro české úředníky bohužel nikterak ojedinělý. Ke konci roku ministerstvo zjistilo, že finanční prostředky přidělené projektu PII pro rok 2001 je třeba urychleně proinvestovat, jinak o ně školství přijde. Výsledkem byl takzvaný softwarový balíček, který byl na podzim rozeslán všem základním a středním školám (tedy školám, které vysloveně neřekly NE) a byl zcela hrazen z rozpočtu SIPVZ (mnoho škol tedy NE samozřejmě neřeklo). Součástí tohoto balíčku bylo 40 nosičů CD-ROM pro školy základní a 43 pro školy střední s programovými produkty od pěti výrobců. Na tuto lukrativní zakázku nebylo vypsáno žádné výběrové řízení (jednalo se o 175 milionů korun) a všeobecně se tvrdí, že takováto neférová finanční injekce byla tvrdým políčkem pro těch několik málo firem, které na českém softwarovém trhu vyvíjejí vlastní vzdělávací programy a k sestavování balíčku přizváni nebyli.

Kromě pochybné kvality některých dodaných programů a nerovnoměrného rozložení titulů (31 cédéček se věnovalo jazykům), bylo na balíčku problematické například i to, že jej bylo možné objednat pouze jako celek a získat tudíž i programy, jejichž licenci již škola vlastnila a z vlastního rozpočtu dříve i zaplatila. Poměrně výstižně popisuje tuto akci Kontrolní závěr z kontrolní akce 02/31, který provedl Nejvyšší kontrolní úřad: …MŠMT nemělo dostatečný přehled o SW vybavení škol. Nebyl brán zřetel na požadavky jednotlivých typů škol ani na skutečnost, že některé školy již určité SW vybavení měly … MŠMT připustilo, aby školám byly dodány jednotné SW produkty bez ohledu na jejich potřeby a požadavky a bez možnosti použít bez placené certifikace jiný než dodávaný SW … Kontrolou bylo zjištěno, že školy využívaly SW balíček pouze z malé části, k vývoji nových vzdělávacích programů nedošlo.

Po nástupu Petry Buzkové na pozici ministryně školství se situace změnila. Byl vyměněn vrchní ředitel sekce SIPVZ a nově jmenovaný Ing. Zdeněk Svoboda, CSc. dosadil na pozice vedoucích jednotlivých projektů odborníky, kteří za sebou měli jak bohatou pedagogickou praxi, tak značné zkušenosti na poli informačních technologií (pro zajímavost – ze Zemanových úředníků nikdo nikdy neučil a o úrovni jejich informační gramotnosti raději nepsat).

Evaluační web

Prvním a dosud jedním z nejdůležitějších viditelných kroků nového vedení sekce SIPVZ bylo vytvoření systému, podle kterého mohou školy vzdělávací software nakupovat z peněz rozpočtu SIPVZ. Jak se dočteme z „Metodiky registrace vzdělávacího a výukového SW (VSW)“, je jejím cílem dále přispívat k účelné distribuci vhodných softwarových produktů pro potřeby škol. Metodika určuje evaluační systém hodnocení vzdělávacího a výukového softwaru. Jednoduše řečeno, každá škola obdrží jednou ročně po dobu realizace SIPVZ určitou účelově vázanou dotaci, za kterou může nakupovat vzdělávací programy, které byly kladně ohodnoceny pedagogickými odborníky. Výše dotace se odvíjí od počtu žáků/studentů a pro rok 2003 byla stanovena na pět tisíc korun na sto žáků/studentů. Za účelem hodnocení VSW vytvořilo a udržuje ministerstvo speciální databázi, která je pod názvem Evaluační web dostupná z Internetu.

Každému programu je na Evaluačním webu věnována zvláštní sekce, která se skládá ze tří částí. Za prvé je to tzv. Rodný list SW. Zde jsou výrobcem uvedeny podrobné informace obecného a technického rázu – jméno výrobce, kategorie, softwarová a hardwarová náročnost, atd. Druhá sekce nese název Oficiální recenze a jedná se o dvě recenze registrovaných renomovaných odborníků z řad pedagogické veřejnosti. Všechny recenze mají shodnou osnovu skládající se z těchto hlavních kategorií:

  • hodnocení technických aspektů

  • hodnocení didaktických aspektů

  • hodnocení obsahových aspektů

  • uživatelská přívětivost

  • užitná hodnota programu

Každá kategorie se skládá z několika podbodů. Osnova je poměrně detailní, aby recenzenta vedla a nebyla vynechána nějaká parciální informace. Inspiraci ke vzniku této osnovy lze jistě nalézt v článcích na serveru Česká škola, kde již v roce 2001 současný ředitel odboru koordinace a řízení SIPVZ Ing. Milan Hausner popisoval svůj názor na charakteristiku dobrého výukového programu. Za zmínku stojí následující citace „Jednu věc musíme mít stále na paměti: výukový program je a vždy bude jen užitečnou pomůckou. Neočekávejme proto, že jakkoli sofistikovaná aplikace nahradí učitelský a rodičovský čas, který dítěti věnujete. A právě od tohoto postulátu je nutné odvodit veškeré hodnocení jednotlivých produktů“

Registrovaným recenzentem se může stát každý učitel, který má dostatečné odborné znalosti ve svém předmětu a morální předpoklady pro tuto činnost. Ministerstvo se šalamounsky vyvléklo z pozice jakéhokoli hodnotitele obsahu vzdělávacího VSW a přenechává tuto úlohu odborníkům, kteří mají na poli ICT ve školství zkušenosti a dostatečnou zpětnou vazbu. Systém evaluace předpokládá, že pokud by nějaký recenzent napsal tendenční recenzi na nekvalitní produkt, devalvoval by tím své jméno v odborných kruzích. Jak se zdá, tento princip funguje. Jména recenzentů by také měla být uvedena na rubové straně obalu VSW a v manuálu.

Třetí část Evaluačního webu s názvem Veřejné recenze by měla ukazovat skutečnou využitelnost programu ve školní praxi a v podstatě je takovou pojistkou, kdyby předchozí systém oficiálních recenzentů selhal. Každá základní a střední škola může požádat administrátora stránek a získat do této sekce přístup. Zde může pětistupňovou bodovací škálou od 2 do -2 ohodnotit jednotlivé aspekty příslušného programu, opět podle stejné osnovy. Výsledky těchto hodnocení ve formě grafu jsou pak hlavním obsahem této části Evaluačního webu.

Na Evaluační web se mohou pod heslem přihlašovat tři zainteresované strany – tedy výrobci VSW, odborní recenzenti a recenzující školy. Veřejně jsou stránky dostupné všem školám, které zde mohou pomocí webového rozhraní nahlížet do databáze a hledat informace o programech, které si mohou z dotace zakoupit.

Do Evaluačního webu je možné přihlašovat pouze VSW určený k využití při výuce. Například operační systémy a kancelářské aplikace z dotace hradit nelze. Podmínky nutné pro registraci VSW jsou podrobně popsány v již výše zmíněné Metodice.

Postup producentů VSW

Autor, výrobce nebo distributor VSW kontaktuje MŠMT a vybere si dva recenzenty ze seznamu schválených pro danou oblast (každý VSW spadá do některé kategorie, jako např. přírodovědné předměty, cizí jazyky, odborné předměty, atd.). Finanční vypořádání za provedené odborné recenze je dvoustranná záležitost mezi recenzentem a výrobcem, MŠMT nikomu za recenze neplatí. Zajímavou podmínkou registrace je zvláštní cenová nabídka pro oblast školství, tedy nižší cena a možnost legálního využití licence pro učitele na jejich domácích počítačích. Udělená registrace je platná pět let. V době psaní tohoto článku bylo v databázi vedeno 128 titulů od 54 výrobců a dalších 57 titulů čekalo na dokončení některé recenze.

Ačkoliv má výše popsaný systém i své mouchy – Evaluační web není například psán v souladu s webovými standardy, webové rozhraní databáze není příliš přehledné, veřejných recenzentů z řad škol je zoufalý nedostatek – sklidil mezi odborníky pochvalu. Není centralizován, je otevřený a těžko zmanipulovatelný. Pokud by se s podobným přístupem od začátku zacházelo i s Projektem III, známým pod sloganem Internet do škol, mohla být dnešní úroveň využívání ICT na školách o pořádný kus jinde.

Odkazy:

Softwarový balíček základního programového vybavení – http://www.skolahrou.info

Kontrolní zpráva NKÚ 2002/31 – realizace SIPVZ – http://www.nku.cz/kon-zavery/K02031.pdf

Metodika registrace vzdělávacího a výukového SW (VSW) http://www.e-gram.cz/userfiles/131317125412/files/metodika%20konečná%20verze.pdf

Evaluační web – http://web26.e-gram.cz

Česká škola: Jak poznáme dobrý výukový program? – http://new.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=2895

Česká škola: Reakce: Jak poznáme dobrý výukový program? – http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=2914

Web MŠMT věnovaný SIPVZ – http://www.e-gram.cz

Web MŠMT – http://www.msmt.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *