Školní informační systémy

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Moderních informačních systémů škol je na českém trhu několik. Článek shrnuje možnosti těchto systémů a předkládá doporučená kritéria pro výběr toho pravého, který bude řešit potřeby vaší školy. Na závěr článku je uveden seznam nejrozšířenějších školních systémů v ČR.

Informační systém (IS) umožňuje komunikaci a zpracování informací. Školní IS zajišťují bezpečné ukládání informací důležitých pro činnost školy, jejich další zpracování pro řízení školy, pro komunikaci v rámci školy, ale i s rodiči a dalšími orgány. IS by měl vytvářet podmínky pro rychlejší, pružnější a efektivnější rozhodování managementu školy.

V komerčním sektoru je kvalita informačního systému alfou a omegou fungování firmy a klíčem k přežití na trhu. Náklady na takovéto informační systémy svoji nezbytnost odrážejí, jsou zpravidla velice vysoké. Oproti tomu jsou IS používané ve školách neuvěřitelně levné – a přitom zpravidla kvalitní. Většina škol se totiž spokojí se standardním programem bez nutnosti dodatečných úprav. Školní systémy zpravidla obsahují většinu funkcí potřebných ve školách, procesy a činnosti zajišťované školami se od sebe zase tolik neliší.

Ústav pro informace ve vzdělávání uskutečnil v roce 2004 dotazníkového šetření [1], kterého se zúčastnilo 4 172 ZŠ, SŠ, VOŠ a pomocných škol. Z šetření vyplynulo že, 52 % škol vede evidenci žáků s využitím evidenčního SW, tedy nějakého elektronického IS. Lze předpokládat, že dnes, po šesti letech od realizace šetření, bude toto číslo výrazně vyšší. Velkým impulzem pro rozšíření školních elektronických IS byla povinnost odevzdávat v elektronické formě data ze školní matriky uvedená ve vyhlášce č. 364/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka moderních IS

V současné době je možné setkat se ve školách s informačními systémy řešícími zpracování školní agendy od několika dodavatelů. Často jsou označovány souhrnně jako systémy pro školní administrativu.

Školní IS prošly za poslední dvě desetiletí jistým vývojem. Hlavní zaměření na administrativu spojenou s pedagogickým procesem zůstává. Běžné jsou funkce: evidence žáků, tisk vysvědčení, tvorba rozvrhů, suplování, přijímací řízení, zápis do prvních ročníků, knihovna, plán akcí atp. Vývoj však
jde dál, a aby producenti drželi krok s konkurencí, musejí svoje nabídky neustále rozšiřovat a zkvalitňovat. Jedním z důsledků konkurenčního boje je trend, kdy jsou systémy primárně zaměřené na evidenci žáků a přípravu rozvrhů rozšiřovány o nové a nové moduly, pro jejichž elektronické zpracování byly v minulých letech používány jednoúčelové aplikace. Jedná se například o správu knihovny a knihovních výpůjček, hospodaření školní jídelny, správu majetku, docházkové systémy, vedení správních řízení atp. Výhodou jediného integrovaného IS ve škole je především jednoduchost. Všechny položky databáze a uživatelé – především pedagogičtí pracovníci a žáci – jsou zakládáni a spravováni centrálně. Při příchodu nového žáka nebo jeho odchodu ze školy není nutné informace o něm zavádět do více systémů, ale jen do jednoho. To samozřejmě snižuje množství administrativních úkonů.

Nejběžnější nabídku současných IS pěkně zpracovala J. Caldová [2], viz tabulka níže. V řádcích tabulky jsou uvedené možné moduly IS a ve sloupečcích organizační jednotky, které s nimi mohou pracovat.

Tabulka 1 – Ukázka možných modulů IS (tzv. třídy dat) a skupin uživatelů (organizační jednotky), kteří s nimi mohou pracovat. Organizační jednotka data vytváří (C), nebo je využívá (U).

Celkové náklady IS

Pro vedení školy je nutné si uvědomit, že pořizovací cena systému je jen jedním z řady nákladů, které je potřeba na bezproblémové používání systému vynaložit. Kromě pořízení se jedná o náklady na administraci, údržbu a opravy, školení, podporu uživatelů, aktualizace apod. Některé náklady jsou ve školách skryty ve mzdě zaměstnanců, kteří se o školní systém (například v rámci práce ICT koordinátora) starají. Některé jsou skryty v cenách za školení, která musejí uživatelé (učitelé) absolvovat, ale také ve mzdě učitelů, kteří se ve své pracovní době vzdělávací akce účastní a za které se musí ve výuce suplovat.

Ve světle tohoto zjištění nejsou pořizovací náklady na IS tím nejdůležitějším argumentem pro jeho pořízení. Jinými slovy – cena samotného softwaru by neměla při rozhodování o pořízení nového systému být tím hlavním kritériem výběru.

Kritéria výběru IS

Na základě diskuzí s učiteli a řediteli škol jsem se pokusil sestavit seznam nejdůležitějších kritérií, která je vhodné při výběru školního informačního systému uplatňovat. Je jedno, zda škola vybírá svůj první IS, nebo se chystá přejít na jiný IS. V obou případech se jedná o důležité rozhodnutí, jehož důsledky škola ponese mnoho let.

rozšířenost

Rozšířenost neboli počet instalací IS ve školách je jedna z nejdůležitějších informací. Mnozí dodavatelé na svých stránkách počet instalací, resp. prodaných licencí, uvádějí, ale je jisté,
že tyto hodnoty lze brát jako relevantní pouze do určité míry. Mnohé školy v průběhu let přecházejí na jiné systémy, číslo vyjadřující počet prodaných licencí tudíž neznamená počet škol, kde je daný software aktuálně provozován.

zázemí a renomé výrobce

Etablovaná společnost, která školní IS dodává do škol již dvacet let, bude v této činnosti úspěšně pokračovat s mnohem větší pravděpodobností, než firma, která se na webu profiluje jako tzv. start-up a která nabízí vlastní IS, jenž vznikl loni z žákovského projektu.

podpora uživatelů

Možnosti a způsoby podpory jsou velice důležité. Chytrou radu občas potřebuje každý správce IS. Navíc se také nezřídka stává, že z důvodu havárie přestane systém správně pracovat a je potřeba zachránit a obnovit nedostupná data. V takových chvílích se ukáže, jak vysokou cenu mají data, na jejichž vytvoření pracovaly desítky učitelů a dalších uživatelů systému. Konzultační telefonní linka, případně nějaká možnost on-line kontaktu je bezpodmínečně nutným minimem, které by měl výrobce zajišťovat. Někteří dodavatelé nabízejí zdarma vstupní proškolení, u některých je nutné si za odborná školení připlatit. Dostupnost servisních technických pracovníků v lokalitě školy, tedy bez drahého dojíždění přes celou republiku, je dalším aspektem uživatelské podpory. Kvalitní web s propracovaným systémem zveřejněných často kladených otázek a odpovědí pak zase znakem profesionality výrobce softwaru.

možnost vyzkoušet IS

Tuto možnost dnes nabízí většina dodavatelů. Zpravidla mají na internetu volně dostupné verze některé limity, například omezený maximální počtem žáků nebo možnost spustit jen několik základních modulů IS.

dostupný známý/kolega, který IS používá

Mít známého, kterému můžete bez otálení zavolat a případný problém s ním konzultovat,
je k nezaplacení. Tuto možnost může dodavatel podpořit vybudovanou hustou sítí konzultantů.

komplexnost

Kolik modulů, resp. oblastí školní agendy IS pokrývá. Některé školy si například vystačí s elektronickým řešením evidence žáků a tiskem vysvědčení.

rozšiřitelnost

Potřeby škol se v závislosti na mnoha událostech mění, proto je vhodné přihlížet i k tomu, zda je dodávaný IS založen na kvalitní softwarové platformě a výrobce nebude s jeho rozšiřováním či přizpůsobováním novým podmínkám světa IT mít problémy. Software pracující na zastaralém a již nepodporovaném operačním systému taková kritéria nesplňuje.

možnost exportu a importu dat

Export a import dat je potřeba nejen při přechodu z jednoho systému na druhý, ale i
v případě, že s daty potřebujete něco vyzkoušet a samozřejmě nechcete ohrozit stabilní verzi IS. Kvalitní systémy umožňují převod dat z konkurenčních systémů.

přístup k datům přes internet

U některých systémů je jedním z hlavních rysů. Jiné IS je nutné instalovat na školní server.
I takové by ale měly umožňovat přístup pod uživatelským účtem (jméno a heslo) k datům vzdáleně (například pro rodiče).

aktualizace

Dnes běžně probíhá prostřednictvím internetu. Existují i jiné distribuční kanály, ale pouze
on-line aktualizace nabízí dostatečnou flexibilitu a možnost reagovat na problémy, které se zjistily až po uvolnění poslední verze.

cena

Cena systému se zpravidla odvíjí od zakoupených modulů (je-li systém modulární) a počtu žáků, resp. velikosti školy. Kromě pořizovací ceny je vhodné si dopředu zjistit i ceny aktualizací a případných zásahů dodavatele (hodinová cena).

Při výběru IS vřele doporučuji konzultace s kolegy ze škol. Jako velmi vhodná se jeví například elektronická konference členů Jednoty školských informatiků (http://www.jsi.cz/), kde mají školní
ICT metodici a další příznivci ICT ve školách možnost společně velmi efektivně komunikovat a vyměňovat si své pedagogické a organizační zkušenosti. Problematika školních IS se zde řeší velmi často.

Příklady IS

Nabídka nejrozšířenějších informačních systémů pro základní a střední školy (abecedně):

  • aSc Rozvrhy (Applied Software Consultants)
  • Bakaláři (Bakaláři Software)
  • dm Vysvědčení, dm Evidence, dm Knihovna (dm Software)
  • iškola (Computer Media)
  • RELAX KEŠ (Alis)
  • SAS (MP-Soft)
  • Škola OnLine (CCA Group)

Shrnutí

školní informační systémy jsou zpravidla modulární, některé svou nabídkou modulů pokrývají v podstatě celou agendu vedení administrativy školy
při výběru informačního systému existuje více kritérií, nad kterými je vhodné se zamyslet
pořizovací cena nebývá tím nejdůležitějším kritériem výběru IS
moderní informační systémy umožňují bezpečný vzdálený přístup, tedy přístup odkudkoli prostřednictvím internetu

Literatura

[1] Výsledky šetření o vybavenosti škol evidenčním SW. ÚIV, 2004. http://www.uiv.cz/soubor/1112

[2] CALDOVÁ, J. Informační systém střední školy. Závěrečná práce. Brno : MZLU, 2007. http://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=1;studium=25196;download_prace=1

NEUMAJER, O. Školní informační systémy in Informační a komunikační technologie ve škole. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. 71 stran. ISBN 978-80-87000-31-1.

<%image(20100318-caldova.png|632|693|Ukázka možných modulů IS)%>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *