Standardy technologických dovedností pro žáky od ISTE

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

The International Society for Technology in Education (ISTE) je etablovaná nezisková organizace na poli vzdělávacích technologií založená v roce 1979. Jednou z nejviditelnějších činností, na kterou se ISTE posledních několik let zaměřuje, je vytváření standardů pro využívání technologií ve vzdělávání.

National Educational Technology Standards (NETS) Project, jehož je ISTE hlavním autorem, má za cíl vyvinout národní standardy pro vzdělávání zaměřené na využívání informačních a komunikačních technologií, jejichž aplikace otevírá prostor pro inovaci ve vzdělávání.
První standardy technologických dovedností pro žáky byly vytvořeny v roce 1998 (viz ISTE a její standardy technologických dovedností studentů). Během času ale zastaraly, a tak je ISTE v roce 2007 inovovala, aby lépe odpovídaly požadavkům 21. století (viz ISTE zveřejnila návrh nových technologických standardů).
Po třech letech se naplnila slova doktora Brdičky, který na konci článku informujícího o nových standardech pro žáky v roce 2007 uvedl „Je obtížné se ubránit srovnávání se stavem věcí u nás. Možná, že by ani nebylo nutné se za každou cenu snažit vyvíjet vlastní podobné dokumenty. Pro začátek by mohlo stačit hotové know-how prostě převzít.“
Koncem dubna byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro informatiku v základní i vyšší úrovni a následně zveřejněn na webu Nová Maturita. Požadavky k maturitní zkoušce, které jsou v katalogu uvedeny, jsou překladem a českou lokalizací zmíněných ISTE standardů pro žáky. Od níže uvedeného překladu se liší pouze minimálně.
Tvořivost a inovace
Žák si při práci s technologiemi osvojuje nové vědomosti a dovednosti, navrhuje inovativní postupy, myslí tvůrčím způsobem, navrhuje a vytváří originální díla. Žák:
a.      uplatňuje stávající poznatky k navrhování nových idejí, postupů a děl,
b.      vytváří nová díla, která jsou výsledkem jeho vlastní práce nebo skupinové spolupráce,
c.       využívá modelování a simulace ke zkoumání komplexních jevů, systémů a problémů,
d.      rozpoznává trendy a potencionální možnosti budoucího vývoje.
Komunikace a spolupráce
Žák používá digitální média a digitální prostředí ke komunikaci a on-line spolupráci pro vlastní vzdělávání, přispívá ke vzdělávání ostatních. Žák:
a.      při interakci, spolupráci a publikování spolu s vrstevníky, odborníky a ostatními osobami využívá různá digitální média a prostředí,
b.      při výměně informací a myšlenek s rozličnými skupinami příjemců využívá různá média a formáty,
c.       rozvíjí kulturní porozumění a chápání globálních souvislostí spoluprací se studenty z jiných kultur,
d.      se zapojuje při řešení úloh do práce ve skupinách a školních projektových týmech.
Vyhledávání, zkoumání a práce s informacemi
Žák používá digitální nástroje ke shromažďování, hodnocení a využívání informací. Žák:
a.      vytváří a plánuje postupy vyhledávání a získávání informací,
b.      nalézá, uspořádává, analyzuje, hodnotí, shrnuje a v souladu s etickými pravidly využívá informace z různých zdrojů a médií,
c.       hodnotí a vybírá informační zdroje a digitální nástroje podle vhodnosti pro daný účel,
d.      zpracovává data a sestavuje zprávy o výsledcích.
Kritické myšlení, řešení problémů, rozhodování
Žák využívá dovednosti kritického myšlení při plánování a řízení výzkumu, práci na projektech, řešení problémů, rozhodování na základě podložených informací s využitím vhodných digitálních nástrojů a zdrojů. Žák:
a.      rozpozná a definuje správně problém včetně podstaty problému, na kterou je potřeba se zaměřit,
b.      plánuje a organizuje činnosti, které jsou třeba k vyřešení problému nebo dokončení projektu,
c.       shromažďuje a analyzuje data potřebná k řešení a činí rozhodnutí na základě podložených informací,
d.      používá různé postupy a rozdílné přístupy pro vyhledávání více způsobů řešení.
Výchova k občanství v digitálním věku
Žák rozumí lidským, kulturním a společenským problémům, které souvisejí s technologiemi, chová se v souladu s etickými pravidly a zákonnými normami. Žák:
a.      hájí a uplatňuje v praxi bezpečné, legální a zodpovědné využívání informací a technologií,
b.      zastává kladný postoj k využití technologií, které podporují spolupráci, učení a tvořivost,
c.       prokazuje osobní zodpovědnost za celoživotní učení,
d.      hájí důležitost občanských svobod a povinností s ohledem na možnosti digitálního věku.
Technologické procesy a koncepty
Žák demonstruje jasné porozumění technologickým konceptům, systémům a operacím. Žák:
a.      rozumí technologiím a používá je,
b.      vhodně volí aplikace a efektivně je používá,
c.       řeší běžné uživatelské závady systémů a aplikací,
d.      využívá současné vědomosti a dovednosti k poznávání a ovládání nových technologií.
 
Zdroje:
 

NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. Standardy technologických dovedností pro žáky od ISTE.Učitelský spomocník ISSN: 1214-9179, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 10. 5. 2010

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *