Strategické desatero ředitele k interaktivním tabulím

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Článek shrnuje ty nejdůležitější zásady a postupy, které se osvědčily při zavádění a používání interaktivních tabulí ve školách. Jsou určeny pro ředitele škol a další vedoucí pracovníky regionálního školství, kteří svědomitě zvažují kroky, kterými měnit svoji školu a celé české školství.

První interaktivní tabule se do první školy v České republice dostala v roce 1998 [4]. Po téměř 14 letech můžeme říci, že se interaktivní tabule staly relativně drahým, ale běžně rozšířeným vybavením v českých školách. Didaktickým prostředkem, který mnoho učitelů využívá a považuje za vhodný nástroj pro zvýšení zajímavosti výuky a aktivizaci žáků.

Díky nashromážděným zkušenostem mnoha učitelů, které se podařilo zapojit do pedagogického výzkumu, je relativně dobře zmapováno, jaké strategie vedou k účelnému a úspěšnému využívání interaktivních tabulí. Z různě publikovaných příkladů dobré praxe lze získat mnoho dalších zkušeností, které pomohou zformulovat hlavní doporučení pro učitele.

Cílem tohoto dokumentu je shrnout ty nejdůležitější zásady a postupy, které se osvědčily při zavádění a používání interaktivních tabulí. Jsou určeny pro ředitele škol a další vedoucí pracovníky regionálního školství, kteří svědomitě zvažují kroky, kterými měnit svoji školu a celé české školství. Kromě deseti nejdůležitějších bodů mohou zájemci v kapitole Zdroje dohledat odkazy na on-line zdroje a literaturu, kde se dočtou detailnější zkušenosti a další informace.

Strategické desatero ředitele k interaktivním tabulím

 1. Vytvořte pracovní skupinu učitelů, která se bude používání tabulí ve škole věnovat. Do jejího čela postavte vedoucího týmu, např. ICT koordinátora, který je na škole hlavním poradcem ředitele v problematice interaktivních tabulí. Členy týmu by měli být učitelé napříč aprobacemi a vzdělávacími stupni. Podporujte je v diskuzi (i v té on-line, např. na Metodickém portálu RVP.CZ) a ve vzájemných návštěvách v hodinách.

 2. Před nákupem tabule zajistěte pro učitele vaší školy účast na ukázkové hodině, například v jiné škole. Nechte je s předvádějícím diskutovat. Snažte se výběr konkrétního zařízení delegovat na učitele. Kdo rozhoduje, vnímá i větší zodpovědnost za úspěch.

 3. Zajistěte učitelům vzdělávání, které je adekvátní jejich úrovni rozvoje používání interaktivní tabule a ICT dovedností. Někteří distributoři tabulí tato školení nabízejí zdarma. Pokud za školení budete platit, vždy požadujte akreditaci MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Snažte se zajistit, aby se takového školení zúčastnilo více učitelů. Zapojujte učitele do soutěží o interaktivní digitální učební materiály, jako je soutěž Domino nebo o nejlepší projekty, jako je soutěž Partners in Learning Forum ČR.

 4. Zajistěte pro učitele technickou podporu. Technik pravidelně aktualizuje software pro práci s tabulí, čistí a kontroluje lampu, ve škole skladuje náhradní lampy. Technik musí přijmout, že funkční prostředí třídy a spokojenost učitelů jsou jeho hlavním pracovním cílem. Technik je ve škole kvůli učitelům (resp. žákům), nikoli obráceně!

 5. Nesnažte se interaktivní tabulí nahradit tradiční tabuli, obě se vhodně doplňují. Některé interaktivní tabule jsou dostupné ve variantě s křídly pro oboustranný popis fixem, nebo křídou či magnetickou plochou. Ukázka viz Obrázek 1.

 6. Prostor kolem tabule by neměl upoutávat pozornost žáků, tu je potřeba koncentrovat na tabuli a učitele. To ale není v konfliktu s příjemným motivačním a inspirujícím prostředím ve třídě.

 7. Nepodceňujte zdravotní rizika spojená s používáním tabulí, eliminujte je vhodnými opatřeními. Jde zejména o neustálý hluk nevhodného dataprojektoru, malý světelný výkon staré lampy, nemožnost zastínění oken v učebně, velké nebezpečí oslnění žáků či učitele paprskem lampy, stínění si při psaní na tabuli, nevhodnou výšku tabule pro cílovou skupinu žáků, příliš malou úhlopříčku tabule v poměru k velikosti třídy, resp. vzdálenosti od poslední lavice.

 8. Čtěte a ctěte autorský zákon, požadujte, aby šli učitelé žákům příkladem. Problematika duševního vlastnictví není jednoduchá, je potřeba se s ní dobře seznámit. Nejlepší je využívat volně dostupné galerie obrázků a fotografií jako např. Wikimedia Commons (viz Obrázek 2), 8000 Free Cliparts nebo OpenClipArt. Při využití úryvku z cizího díla vždy vyžadujte uvedení původního autora. Seznamte učitele se souborem licencí Creative Commons (viz Obrázek 3), které jsou pro používání ve vzdělávání velmi vhodné.

 9. Vytvořte a šiřte na škole strategii, jak vzniklé přípravy učitelů sdílet. V ideálním případě mají všichni učitelé přístup ke všem přípravám, které ve škole vznikly a mohou je volně používat a měnit. Využívejte tuzemských úložišť digitálních učebních materiálů, např. http://dum.rvp.cz/ (viz Obrázek 4), http://veskole.cz/, http://dumy.cz/ nebo zahraničních http://lreforschools.eun.org/ (viz Obrázek 5).

 10. Nepřehánějte to, všeho s mírou. Připravený učitel může být s pomocí interaktivní tabule pro žáky velký přínos. Interaktivně ovládané simulované fyzikální či chemické pokusy mohou nahradit potencionálně nebezpečné situace či drahé vybavení v odborné laboratoři. Je ale nesporné, že některé předměty je prostě vhodnější nechat žákům osahat a vnímat i jinak, nežli pouze promítané.

Zdroje

 1. BANNISTER, D. Guidelines for effective school/classroom use of interactive whiteboards. The EuSCRIBE Project. Diana Bannister, University of Wolverhampton, European Schoolnet, 2010. Dostupné on-line http://www.wlv.ac.uk/default.aspx?page=23169.

 2. BANNISTEROVÁ, D. Jak nejlépe využít interaktivní tabuli. Praha : Dům zahraničních služeb, 2010. ISBN 978-80-87335-15-4. Dostupné on-line http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=423&.

 3. HAUSNER, M. a kol. Výukové objekty a interaktivní vyučování. Liberec : Venkovský prostor, 2007. ISBN 978-80-903897-0-0.

 4. HAUSNER, M. Pracovní materiály k EVVO, informace o lektorovi. Dostupné on-line http://www.evvanet.cz/cz/tatranska-strba/lektorske-obsazeni/milan-hausner.aspx.

 5. MUSILOVÁ, K. Metodická příručka pro práci s interaktivní tabulí. Základní škola Boženy Němcové, Opava. Dostupné on-line http://www.zsbn.opava.cz/metodika_IT.pdf.

 6. NEUMAJER, O. Interaktivní tabule – vzdělávací trend i módní záležitost. Nový Jičín : KVIC. Infolisty, únor 2008. Dostupné na https://ondrej.neumajer.cz/?item=interaktivni-tabule-vzdelavaci-trend-i-modni-zalezitost.

 7. QURESHI, N. 101 Tips for using an Interactive Whiteboard (IWB). Chevening, St. Botolph’s C.E. Primary School. Dostupné on-line http://www.chevening.kent.sch.uk/qpages/downloads/w/Tips_IWB.doc.

 1. BANNISTER, D. Guidelines for effective school/classroom use of interactive whiteboards. The EuSCRIBE Project. Diana Bannister, University of Wolverhampton, European Schoolnet, 2010. Dostupné on-line http://www.wlv.ac.uk/default.aspx?page=23169.

 2. BANNISTEROVÁ, D. Jak nejlépe využít interaktivní tabuli. Praha : Dům zahraničních služeb, 2010. ISBN 978-80-87335-15-4. Dostupné on-line http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=423&.

 3. HAUSNER, M. a kol. Výukové objekty a interaktivní vyučování. Liberec : Venkovský prostor, 2007. ISBN 978-80-903897-0-0.

 4. HAUSNER, M. Pracovní materiály k EVVO, informace o lektorovi. Dostupné on-line http://www.evvanet.cz/cz/tatranska-strba/lektorske-obsazeni/milan-hausner.aspx.

 5. MUSILOVÁ, K. Metodická příručka pro práci s interaktivní tabulí. Základní škola Boženy Němcové, Opava. Dostupné on-line http://www.zsbn.opava.cz/metodika_IT.pdf.

 6. NEUMAJER, O. Interaktivní tabule – vzdělávací trend i módní záležitost. Nový Jičín : KVIC. Infolisty, únor 2008. Dostupné na https://ondrej.neumajer.cz/?item=interaktivni-tabule-vzdelavaci-trend-i-modni-zalezitost.

 7. QURESHI, N. 101 Tips for using an Interactive Whiteboard (IWB). Chevening, St. Botolph’s C.E. Primary School. Dostupné on-line http://www.chevening.kent.sch.uk/qpages/downloads/w/Tips_IWB.doc.

Neumajer, O. Strategické desatero ředitele k interaktivním tabulím. KVIC, 9. 5. 2012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *