Unikátní projekt pro učitele: Metodický portál RVP.CZ

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Metodický portál provozovaný od roku 2005 na adrese www.rvp.cz je v kontextu České republiky unikátní vzdělávací projekt. Příspěvek vytvořený původně pro sborník konference SCO 2011 se jej snaží stručně popsat.

1 Představení největšího školského portálu

Metodický portál dostupný na adrese www.rvp.cz je v kontextu České republiky unikátní vzdělávací projekt, postupně rozvíjený do současné robustní podoby od roku 2003. Portál vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem je vytvářet prostředí, ve kterém se mohou učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech. Za tímto účelem je aktuální verze Metodického portálu vybudována na principech Webu 2.0, Internetu druhé generace. Portál reprezentuje podporu reformy školství s využíváním informačních a komunikačních technologií.

Financování portálu bylo zajišťováno postupně několika způsoby: ze státního rozpočtu, z projektu Metodika (OP RLZ) a v současné době z projektu Metodika II (OP VK), jehož příjemcem je MŠMT a partnerem Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) a Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Současná podoba portálu nabízí uživatelům řadu kvalitních, garantovaných i komunitních prostředí, ve kterých učitelům zprostředkovává rozmanitou škálu materiálů pro podporu reformy a zkvalitnění vzdělávání v ČR.

Cílovou skupinou portálu jsou učitelé všech druhů škol v regionálním školství. Pro hlavní podskupiny cílové skupiny je připravena samostatná sekce, která je pro snazší orientaci uživatele na stránkách laděna do konkrétní barvy. Jedná se o osm tzv. sekcí: předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, základní umělecké vzdělávání, speciální vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání (pro školy s právem státní jazykové zkoušky) a neformální vzdělávání. Statistiky a zpětná vazba od návštěvníků dokládá, že Metodický portál je navštěvován ještě dalšími skupinami uživatelů. Jednou z nich jsou například vysokoškolští pedagogové a studenti fakult vzdělávajících učitele, jinou samotní rodiče žáků.

Jako součást aktivit spojených s provozováním portálu a podporou učitelů jsou organizovány další vzdělávací a doplňkové akce. Příkladem mohou být krajské či národní konference zaměřené na propagaci služeb portálu, využívání technologií ve vzdělávání nebo vzdělávání autorů příspěvků. Dvakrát do roka vydává VÚP sborník příspěvků Metodického portálu, do kterého vybírá články zaměřené na aktuální pedagogickou problematiku, např. na téma autoevaluace či čtenářské gramotnosti žáků.

Nabídka Metodického portálu učitelům za poslední roky významně narostla. VÚP se snaží uplatňovat přístup, kdy na tomto portálu soustřeďuje kromě objednaných recenzovaných příspěvků a příspěvků členů komunity také výstupy dalších projektů zaměřených na podporu práce pedagogů, zejm. z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT.

2 Obsahové členění Metodického portálu

Obsahově lze Metodický portál zjednodušeně rozdělit na garantovanou část a na část komunitní.

2.1 Garantovaná část

V garantované části Metodického portálu jsou zveřejňovány příspěvky autorů, které procházejí recenzním systémem. V současné době je systém vkládání příspěvků plně automatizován a svoji přesně definovanou roli v něm mají odborníci v různých rolích: autoři, recenzenti, korektoři, za redakci portálu pak koordinátor modulu. Autory příspěvků jsou pedagogičtí pracovníci všech druhů podpořených škol. Zveřejněné příspěvky jsou honorovány. Redakce portálu si za roky svého provozu vytvořila rozsáhlou síť spolupracujících odborných recenzentů. Proces recenzního řízení je postaven vyváženě na dvou pilířích. Prvním je odbornost, kterou zajišťují zejm. akademičtí pracovníci fakult vzdělávajících učitele. Druhým pilířem je praktická využitelnost v pedagogické praxi regionálního školství, kterou zajišťují aktivní učitelé ze škol.

Web je členěn do několika podwebů, které jsou v terminologii Metodického portálu označovány jako moduly. Reprezentanty garantované části portálu jsou: modul Články, modul Digitální učební materiály, tzv. DUM, modul Odkazy a modul E-learning. Názvy těchto podwebů, obsažené i v samostatných subdoménách, ze kterých je možné k modulům přistupovat (clanky.rvp.cz, dum.rvp.cz, odkazy.rvp.cz, elearning.rvp.cz), jsou dostatečně intuitivní a mnozí uživatelé využívají pro vstup na portál právě přímou cestu do jejich oblíbeného modulu. Množství a možnosti funkcí každého z těchto modulů jsou natolik rozsáhlé, že pro stručné představení každého z nich by byl vhodný samostatný příspěvek. Například principy elektronického úložiště výukových objektů, pro které se právě díky Metodickému portálu v českém pedagogickém terénu ujalo označení DUM, byly popsány v [4]. Představu, jaké základní možnosti nabízí jedna část úložiště DUM, je možné ilustrovat na obrázku č. 1, který reprezentuje tzv. rodný list DUM, tedy hlavní stránku metadatových popisků konkrétního vzdělávacího objektu. Téměř všechen vzdělávací obsah je návštěvníkům nabízena zdarma pod některou z licencí Creative Commons.

2.2 Komunitní část

Druhou částí Metodického portálu je tzv. komunitní část. Většinu příspěvků v komunitní části vytváří aktivní komunita uživatelů, která se za dobu provozování webu kolem portálu vytvořila. Příspěvky těchto autorů neprocházejí žádným schvalovacím řízením, pro jejich hodnocení a zkvalitňování jsou využívány principy participativního webu.

Každý registrovaný uživatel může v komunitních modulech portálu nejen vlastní příspěvek zveřejnit, ale může i více způsoby navázat na práci ostatních uživatelů a jejich práci ohodnotit, rozšířit či komentovat. Mezi hlavní moduly komunitní části Metodického portálu patří modul Wiki, modul Diskuze, modul Blogy a modul Digifolio. Pro ilustraci je opět možné odkázat na obrázek č. 2, na kterém je zachycena část profilu aktivní uživatelky portálu. Kromě osobních a profesních informací, které mohou uživatelé prostřednictvím profilu ostatním registrovaným uživatelům sdělovat, je zde možno přehledně procházet aktivity, kterými uživatelka přispěla k rozšíření obsahu Metodického portálu. Komunitní část portálu je podporována prací koordinátorů, diskuze v garantované i komunitní části jsou moderovány vyškolenými netmoderátory.

Jádro nejaktivnějších uživatelů z komunity kolem Metodického portálu, které je tvořeno převážně tzv. alfa uživateli, nežije pouze bohatým virtuálním on-line životem. Některé z jejich aktivit jsou provozovány v reálném prostředí, v diskuzích na portálu je tak např. možné sledovat přípravy na společná víkendová setkávání uživatelů z celé České republiky, kteří se poznali právě prostřednictvím on-line komunikace na Metodickém portálu a kteří si tato setkávání sami organizují. Tyto aktivity, které se snaží tým projektu podporovat, ukazují, že k tolik potřebnému síťování učitelů a předávání příkladů dobré pedagogické praxe je možné využívat i virtuální prostředky.

3 Vybrané statistické a popisné údaje

Monitorování návštěv uživatelů Metodického portálu bylo v průběhu provozu zajišťováno několika způsoby. Od konce roku 2007 je jako hlavní zdroj informací o návštěvnosti využívána služba Google Analytics [2]. Na obrázku č. 3 je pro ilustraci zachycen počet návštěv (tlustá čára) od konce roku 2007 do února 2011 v modulu DUM. Patrné je periodicky se opakující snížení počtu návštěv v měsících červen až srpen, které je způsobeno koncem školního roku a probíhajícími letními prázdninami. Druhá (tenká) čára na grafu znázorňuje dobu, kterou návštěvníci průměrně strávili v modulu DUM. Za poslední tři roky se tato doba zdvojnásobila, což lze interpretovat jako zájem o zvyšující se nabídku výukových objektů umístěných v úložišti DUM.

K datu vzniku tohoto příspěvku (březen 2011) navštívilo denně všechny moduly Metodického portálu souhrnně cca 8 tisíc návštěvníků.

Každý uživatel si může na Metodickém portálu vytvořit vlastní profil, který je vázán na jeho e-mailovou adresu a zvolené heslo. Tento proces – tzv. registrace uživatele – umožňuje uživatelům využívat některé pokročilé funkce, jako např. hodnotit příspěvky prostřednictvím hvězdičkové konvence, vkládat vlastní příspěvky a komentáře, komunikovat s dalšími registrovanými uživateli nebo uchovávat historii vlastní činnosti. Aktuálně má portál 9 135 registrovaných uživatelů.

Další vybrané údaje z popisné statistiky:

  • celkem je na Metodickém portálu zveřejněno na 12 000 materiálů, z toho 3 732 článků a 5 162 DUM,
  • počet autorů článků je 800, počet recenzentů článků je 135,
  • počet autorů DUM je 874, počet recenzentů DUM je 81,
  • prostřednictvím napojení na evropské úložiště Learning Resource Exchange for Schools [5] je dále uživatelům přístupno 131 436 výukových objektů,
  • učitelská wiki obsahuje 2 663 samostatných stránek,
  • v 83 blozích bylo vloženo 770 příspěvků a 1 254 komentářů,
  • diskuze obsahují 16 378 diskusních příspěvků v 1 872 vláknech.

Většina statistických údajů je volně dostupná přímo ze stránek jednotlivých modulů.

Jedním z důležitých rozhodnutí, které realizační tým projektu musel hned na začátku projektu učinit, byla volba způsobů dodávek všech systémů, na kterých je Metodický portál softwarově budován. Metodický portál je dlouhodobě vyvíjen v rámci interních zdrojů Výzkumného ústavu pedagogického a snaží se využívat v maximální míře otevřené zdroje OpenSource. Mezi hlavní využité projekty a produkty využívá např.: Apache, PHP 5, MySQL 5, jQuery, AJAX, tinyMCE, LDAP, Zend Framework, Moodle, Mahara, WordPress, phpBB, MindTouch Deki OpenSource Edition.

4 Další plány a závěr

Na rok 2011 je plánováno několik dalších rozšíření a vylepšení Metodického portálu. Ke konci roku 2010 byl spuštěn nový modul Profil Škola21 [1] a [3], který se zabývá možnostmi integrace ICT do života školy a který bude v roce 2011 získávat zpětnou vazbu ze škol, která by měla vést k jeho plánovanému rozšíření a aktualizaci. V plánu je spuštění specializované části s názvem Evropské jazykové portfolio, která má za úkol poskytnout platformu pro shromažďování a zjišťování úrovně získaných dovedností žáků v cizím jazyce. V přípravě je nové uživatelské rozhraní portálu, které bude nabízet všechna videa a audionahrávky, které jsou z portálu dostupné.

Tento příspěvek si v žádném případě neklade za cíl komplexně zmapovat možnosti, které tento unikátní projekt pro podporu práce pedagogů nabízí. Kromě kvantitativních charakteristik zmíněných v předchozí kapitole je hlavním cílem autorů řešitelského týmu zlepšovat kvalitativně obsahovou stránku nabízeného vzdělávacího portálu. V rozsahu, který v současné době Metodický portál představuje, viz např. [6], si tuto činnost nelze představit bez spolupracující komunity uživatelů, naslouchání jejich přání a využívání principů participativního webu.

NEUMAJER, Ondřej. Unikátní projekt pro učitele Metodický portál rvp.cz [online]. Brno, 22. 06. 2011, [cit. 2011-10-25]. Dostupný z WWW: <http://sco.muni.cz/2011/pres/Neumajer_SCO_2011.pdf>

Reference

1. BRDIČKA, B.; NEUMAJER, O.; RŮŽIČKOVÁ, D. Profil Škola²¹ – nástroj pro zapojení ICT do života školy In Učitel v informační síti. Sborník z konference Metodického portálu. Praha : VÚP, 2010. s. 20-23. ISBN 978-80-87000-44-1.

2. Google Analytics [online]. 2011 [cit. 2011-03-09]. Dostupné z WWW: .

3. NEUMAJER, O. Jak zlepšovat využívání technologií ve škole – Profil Škola21. [online]. 1. 1. 2011 [cit. 2011-03-09]. Dostupný z WWW: .

4. NEUMAJER, O. Výukové objekty jako pomocná ruka učitelům. Moderní vyučování, 2010, roč. 16, č. 5, s. 10. ISSN 1211-6858.

5. The Learning Resource Exchange [online]. 2008 [cit. 2011-03-09]. Dostupné z WWW: .

6. ŠPERL, J. Co nabízí Metodický portál www.rvp.cz? In Talent nezná hranic. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha : NIDM. ISBN 978-80-87449-04-2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *