Zavádění technologií do škol má své osvědčené způsoby

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

V našem volném seriálu o zavádění mobilních dotykových počítačů, tedy zejm. tabletů do škol jsme v posledním článku popisovali volbu operačního systému. Samotné technické prostředky a požadavky na ně jsou ale pouze jednou stránkou zvoleného postupu, z hlediska realizace tou jednodušší. Dnešní článek popisuje čtyři základní oblasti, které by každá snaha o podporu výuky digitálními technologiemi měla obsahovat.

Co říkají výzkumy

Mnohé výzkumy se shodují v tom, že využívání digitálních technologií může zlepšovat výukové výsledky žáků. Poslední roky se pozornost přesouvá od zajištění přítomnosti technologií ve škole ke komplexnímu zajištění integrace technologií do života celé školy. Jak se totiž ukazuje, digitální technologie podporují vytváření efektivní a profesionální vzdělávací organizace.
Můžeme pojmenovat čtyři základní oblasti systému, které jsou vzájemně závislé a doplňují se. Je tedy nesmyslné polemizovat o tom, která z nich je důležitější: všechny musejí být do školy zaváděny společně, akorát první z nich by měla být rozmyšlena předem. Tyto čtyři základní předpoklady úspěchu jsou následující.

Vize

Vize vedení školy v tom, jak mohou technologie pomoci žákům v učení a učitelům v jejich práci. Vize by měla vysvětlovat, co se od učitelů a dalších pracovníků školy v této oblasti očekává. Pouze takové školy, kde je vize dobře komunikována, sdílena a učitelé přesvědčeni, že jim technologie mohou v jejich práci pomoci může mít naděje na úspěch. Na technologii se nesmí nahlížet jako na nějakou další doplňkovou aktivitu, ale jako na integrální součást školní výuky.
Vytváření a komunikace vize je zásadním úkolem ředitele školy. Vize by měla být rozpracována do ICT plánu a stanovovat konkrétní kroky včetně jejich časového harmonogramu. Vizi je nutné vysvětlovat všem aktérům školní komunity, tedy nejen žákům a učitelům, ale také např. rodičům a zřizovateli. Jen tak lze eliminovat nepochopení a případné námitky.
Pro utváření vize hovoří zjištění pedagogického výzkumu, která říkají, že pokud učitelé nejsou přesvědčeni, že jim technologie mohou pomoci zlepšit svůj pedagogický výkon, má zajišťování digitálního vybavení pouze malou šanci na úspěch.

Odbornost

Dovednosti pracovníků školy v oblasti ICT. Aktivity typu školení Z a P, českým učitelům známá ze školení SIPVZ, mohly být dobrý základem, ale pouze kontinuální, průběžné a strukturované vzdělávání může zajistit soulad kompetencí pracovníků s dynamickým vývojem ve světě digitálních technologií a novými poznatky v pedagogice. Velmi důležité je strukturovat vzdělávání podle různých skupin, zejm. by se mělo jednat o tyto cílové skupiny:
  • Vzdělávání učitelů musí obsahovat profesní růst v dané odbornosti (aprobaci), zároveň i růst v oblasti ICT gramotnosti a schopnosti technologie ve své výuce a pro svůj rozvoj intenzivně využívat. Značnou pozornost je potřeba věnovat postojům učitelů k ICT – nelze si myslet, že učitelé, kteří deklarují technoskepticismus budou po školení technologie do své výuky zařazovat. Vzdělávání učitelů v oblasti ICT se nemůže zaměřovat pouze na technologickou stránku celého problému, je nutné zohledňovat didaktické aspekty začleňování technologií do výuky, pracovat s očekáváními a to celé zasadit do kontextu společenských změn, kterými společnost prochází a na které musí vzdělávání reagovat.
  • Vzdělávání vedení školy by mělo směřovat k chápání toho, jak technologie mění svět a jako úlohu v moderním vzdělávání a v nadcházejících změnách ve školách budou sehrávat. Takové vzdělávání musí zdůrazňovat, že vzdělaný ředitel je pro dané změny klíčovou osobou. Bez jeho aktivního přístupu a reflexi změn nemůže škola dlouhodobě prosperovat. Školský management dnes patří k požadavkům pro výkon funkce ředitele, i v něm dochází k novým trendům a zjištěním, která je nutné reflektovat.
  • Vzdělávání ICT metodiků a koordinátorů, kteří by se měli stát pro vedení školy důležitou oporou v podpoře učitelů a hledání vhodných cest, kudy se realizace vize ředitele bude ubírat. Pro učitele by měl ICT metodik působit jako ochotný poradce a konzultant. Akreditované vzdělávání ICT metodiků je vhodným základem, který by měl poskytnout učiteli rozhled a nastartovat jeho zájem se v dílčích oblastech dále dozvídat nové informace.
Způsoby rozvoje vědomostí a dovedností doznávají díky internetu zásadní změny. Když tedy hovoříme o vzdělávání nepředstavujeme si pouze prezenční semináře (dle výzkumů vhodné spíše pro začátečníky), ale také webináře, webcasting, e-learning, blended-learning, mobile-learning virtuální hospitace, osobní vzdělávací prostředí, online vzdělávací komunity atp. Blíže viz článek Moderní online způsoby profesního rozvoje učitelů v Řízení školy 5/2013.

Digitální vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah, výukový software a informační zdroje jsou prostředky, bez kterých dodávky technologií do škol selhávají. V současné době se jedná především o digitální učební materiály (DUMy), které vznikaly ve velkém (a v různé kvalitě) v mnoha projektech financovaných z EU, elektronické učebnice, vzdělávací software (aplikace) a online služby dostupné na internetu, systémy pro řízení výuky (př. Moodle), školní online vzdělávací prostředí (Virtual Learning Environment), kde mohou učitelé zprostředkovávat žákům elektronické materiály a žáci odevzdávat své úkoly, vzájemně komunikovat a spolupracovat.
V praxi se jedná o soubor mnoha prostředků, které je průběžně nutné vzájemně provazovat (trendy konvergence a konsolidace) a jejich využívání průběžně vyhodnocovat a přehodnocovat. Některé popsané prostředky jsou na pomezí nebo díky své komplexnosti přesahují do následující oblasti, viz například informační systémy škol (Škola OnLine, Bakaláři, iŠkola, SAS atp.).

Infrastruktura

Infrastruktura a technické zabezpečení je poslední široká a technologická oblast, do které patří hardwarové prostředky (počítače, notebooky, tablety, chytré telefony, fotoaparáty, webkamery, servery, tiskárny, interaktivní tabule, experimentální systémy atd.), počítačové sítě (wifi pokrytí, kabelové rozvody po škole), připojení školy k internetu, monitorování a příp. filtrování obsahu a cloudové služby, které škola využívá. K této oblasti nezbytně náleží pravidla, jak s danými zařízeními zacházet (školní řád, řád počítačové učebny, pravidla používání vlastních zařízení atp.), a samozřejmě zajištění jejich správy a obnovy. Moderní trend, který mění dosavadní pravidla pro vybavování škol technologiemi a postupy uplatňované ve výuce je používání vlastních zařízení žáků.
Podpora všech čtyř výše uvedených oblastí je pro úspěch zavádění technologií nezbytná. V příštím článku se budeme věnovat konkrétnímu projektu jedné městské části, která se rozhodla tablety vybavit všechny své školy. Konkrétně tak představíme, jak je možné výše uvedené prvky a aktivity promítnout do praxe.

Zdroj:
NEUMAJER, O. Zavádění technologií do škol má své osvědčené způsoby. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 21-22. ISSN 1214-8679

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *