Workshop – Jak pracovat s rámcem digitálních kompetencí učitele

Publikováno Autor Ondřej Neumajer1 komentář
DigCompEdu

Příspěvek popisuje workshop, prostřednictvím kterého jsou účastníci z řad pedagogických pracovníků seznámeni metodami kritického myšlení s rámcem digitálních kompetencí učitelů DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj.

V roce 2019 zveřejnilo MŠMT Rámec digitálních kompetencí učitele, který vychází z českého překladu Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu. Cílem příspěvku je popsat workshop, který seznamuje účastníky s rámcem DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj. Workshop jsme v projektu Národního ústavu pro vzdělávání Podpora práce učitelů (PPUČ) ověřovali v praxi a poznatky a zkušenosti průběžně zapracovávali. V příspěvku najdete workshop v podobě, která se nám osvědčila.

Parametry workshopu

Workshop mohou využít zejména školní ICT koordinátoři/metodici i lektoři dalšího vzdělávání pro seznámení pedagogů ve škole formou aktivního učení a metod kritického myšlení s DigCompEdu.

Rámec DigComEdu je určen pedagogům na všech úrovních vzdělávání od předškolního po vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých, včetně odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a neformálního vzdělávání. Nejpřesněji odpovídá práci učitele na základní a střední škole. V ostatních případech poskytuje dobré vodítko, jen je nutný určitý nadhled při posuzování terminologie, dílčích dovedností či příkladů jednotlivých aktivit.

V průběhu workshopu se využívá především skupinová práce – účastníci pracují ve trojicích až čtveřicích. Workshop je založen na spolupráci, diskuzi a vzájemném hodnocení různých přístupů a názorů přítomných. Zároveň je v menší míře využita individuální práce, ve které každý účastník reflektuje své dosavadní zkušenosti s využíváním digitálních technologií ve své výuce či přípravě na ni.

Optimální časová náročnost na realizaci workshopu je 90 minut. Hlavní koordinátor (dále jen lektor) nepůsobí jako předavatel znalostí, ale jako facilitátor celého procesu. Workshop probíhá v prostorách běžné (nepočítačové) učebny, kde jsou stoly uspořádány do šesti pracovišť. Optimální je počet účastníků, kde v jedné skupině pracují 3-4, tedy celkem 18-24 účastníků.

Úvod, přivítání

Na začátku workshopu jsou účastníci přivítáni, představí se lektor, účastníkům je vysvětlen cíl workshopu. Za podpory lektora se účastníci rozdělí do šesti skupin (stejný je počet oblastí digitálních kompetencí v rámci DigCompEdu), ve kterých budou většinu workshopu pracovat.

Lektor zdůrazní, že jeho role je v této části pouze facilitátorská a že workshop bude probíhat s využitím metod kritického myšlení, nepůjde tedy o frontální přednášku s předkládáním hotových faktů. V průběhu je vhodné důsledně dodržovat management času, tedy dbát na zachování přiděleného časového prostoru jednotlivým aktivitám. To může být pro některé účastníky stresující, proto je vhodné v této úvodní části zdůraznit, že se jedná o krok záměrný. S tím souvisí i důležitá informace, že jakékoliv názory účastníků k problematice digitálních kompetencí jsou cenné, chyby se na tomto workshopu dělat nedají, protože vše je věcí názoru. Nezkoušíme znalosti, ale sdílíme mezi učiteli zkušenosti, které jsou různorodé.

V průběhu workshopu jsou na projekci (projektor, interaktivní tabule, velkoplošná obrazovka případně jen displej počítače) promítány zadání k úkolům, které mají účastníci plnit. Je účelné, aby bylo zadání po celou dobu plnění úkolu účastníkům k dispozici. Čas je vhodné hlídat pomocí nezávislé časomíry – budíku, stopek nebo online aplikace (např. https://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch/ nebo https://www.timer.net/) tak, aby byl zbývající čas na aktivitu účastníkům k dispozici. Úvodní seznámení by mělo proběhnout v 10 minutách.

Aktivita č. 1

Zadání „Které digitální kompetence by měly náležet do profesní výbavy každého učitele?“

Účastníci vytvářejí na flipchartovém papíru myšlenkovou mapu digitálních kompetencí, případně je sepisují v jiné podobě.

Praktická poznámka pro lektora: Neexistuje jedno správné řešení, proto je vhodné účastníky informovat, že není cílem vyhledat nějaký existující koncept na internetu a ten využít, ale přemýšlet o tom, jak svoje představy a vlastní zkušenost s využíváním technologií přenést do myšlenkové mapy. V případě dotazů může lektor sdělit, že myšlenková mapa může být i hierarchická, tedy skládat se z více úrovní kompetencí, případně obsahovat i vazby mezi nimi.

Cíl aktivity: uvedení do tématu a evokace poznatků, které již účastníci mají o digitálních kompetencích učitele.

Co si připravit: flipchartový papír a fix pro každou skupinu.

Čas na aktivitu: 8 min.

Aktivita č. 2

Každá skupina během jedné minuty prezentuje svoji myšlenkovou mapu.

Praktická poznámka pro lektora: Lektor důrazně hlídá čas. K prezentaci výstupů skupinové práce se osvědčil flipchart umístěný tak, aby na něj všichni účastníci viděli. Na tento flipchart je umístěn papír aktuálně prezentující skupiny s jimi vytvořenou myšlenkovou mapou. Prezentovat mohou všichni účastníci skupiny nebo vybraný mluvčí. Rolí lektora není jakkoliv do výkladu zasahovat, korigovat jej či komentovat, pouze facilitovat průběh prezentací (a hlídat časový limit).

Cíl aktivity: formulace názorů a postojů jednotlivých skupin, vzájemná inspirace a postupné uvědomování si, co vše do rodiny digitálních kompetencí učitele patří (nebo by patřit mohlo).

Co si připravit: stojan či místo k prezentaci myšlenkových map.

Čas na aktivitu: 10 min.

Aktivita č. 3

Zadání „Formulujte dva příklady činností, při kterých jako učitel pracujete s digitálními technologiemi“.

Každý účastník (samostatně) formuluje a na samolepící papírky (tzv. post-it) napíše dva příklady z vlastní praxe.

Praktická poznámka pro lektora: Může se jednat jak o aktivity z výuky, tak o činnosti z přípravy na ni či z její reflexe. Na jednom papírku je jedna činnost. Užitečné je účastníky vybídnout, aby se pokusili formulovat i méně časté aktivity. Zájemci mohou aktivit sepsat více, např. tři či čtyři.

Cíl aktivity: přechod od teorie k praxi jednotlivých účastníků – každý účastník si připraví ukázky činností, ve kterých je patrné, že již nějaké digitální kompetence má. Ukázky činností budou využity později.

Co si připravit: bločky s papírky (tzv. post-it) do každé skupiny, případně barevné fixy.

Čas na aktivitu: 5 min.

Aktivita č. 4.

Zadání „Seznamte se s přidělenou oblastí kompetencí, v jedné minutě ji co nejvýstižněji představte ostatním“.

Na flipchart (případně i na promítací plochu) je umístěno barevné schéma „Oblasti a rozsah DigCompEdu s členěním na jednotlivé digitální kompetence“. Každé skupině je přidělena na listu papíru vytištěná jedna oblast s popisem kompetencí z rámce DigCompEdu. Skupina se seznámí s přidělenou oblastí a digitálními kompetencemi, které do ní spadají.

Po seznámení s textem, na které je vyhrazen samostatný čas, skupiny postupně v jedné minutě prezentují přidělené oblasti ostatním účastníkům. Ti pozorně naslouchají prezentujícím, zvažují, zda některé z jimi zapsaných činností uvedených na vlastním lepícím papírku v předešlé aktivitě spadají do právě prezentované oblasti kompetencí. Pokud tomu tak je, tento papírek po prezentaci skupiny nalepí na flipchart poblíž dané oblasti kompetencí.

Na flipchartu jsou tedy přilepeny papírky s činnostmi všech účastníků. Na závěr je účastníkům na projekci promítnut obrázek „Vazby mezi digitálními kompetencemi DigCompEdu“. Cílem je shrnout skutečnost, že mezi kompetencemi existují různé vazby, že se některé kompetence prolínají a překrývají.

Praktická poznámka pro lektora: Lektor důrazně hlídá čas. Je důležité, aby účastníci nečetli doslova text z namnožených listů papíru, ale danou oblast shrnuli vlastními slovy. Proto se ukázalo jako vhodné, aby prezentující skupina hovořila od flipchartu, kde je umístěno schéma kompetencí DigCompEdu, kam si s sebou žádné tištěné či popsané papíry brát nemohou.

V průběhu prezentací budou pravděpodobně někteří účastníci váhat, kam kterou činnost (papírek) umístit, případně na základě později přednesené prezentace měnit názor na to, kam která činnost patří. Lektor neradí, ale povzbuzuje k rozhodnutí. Prostor ke změnám (přemístění již nalepených papírků) může dát již v průběhu prezentací nebo může vyzvat účastníky k přehodnocení a přemístění papírků po prezentaci všech oblastí.

Cíl aktivity: uvědomění si, co vše do digitálních kompetencí učitele patří a co z toho již účastníci zvládají.

Co si připravit: snímek se zadáním; schéma „Oblasti a rozsah DigCompEdu s členěním na jednotlivé digitální kompetence“ (v dostatečné velikosti pro prezentaci v plénu s prostorem pro nalepování papírků), obrázek č. 2 ze str. 10 z publikace Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu, vytisknuté a rozstříhané po oblastech popisy kompetencí, str. 6-9 ve stejné publikaci; snímek s obrázkem „Vazby mezi digitálními kompetencemi DigCompEdu“, str. 5 ve stejné publikaci.

Čas na aktivitu celkem: 20 min., tj. 5 min. na seznámení skupin s přidělenou oblastí kompetencí, 6×1 min. na prezentaci přidělené oblasti ostatním, 5 min. na případné přemístění vlastních papírků, 3 min. režie.

Letní škola projektu PPUČ NÚV
Letní škola projektu PPUČ NÚV, 19. 9. 2019, Olomouc

Aktivita č. 5.

Zadání “Porovnejte původní přístup vaší skupiny k digitálním kompetencím (viz vaše myšlenková mapa) s konceptem DigCompEdu”.

Účastníci se ve skupinách zamyslí nad tím, jaká byla jejich původní představa o digitálních kompetencích učitele a jak je tato oblast kompetencí reprezentována v rámci DigCompEdu. Následně hlavní rozdíl prezentují ostatním (co chybělo, co přebývá atp.).

Cíl aktivity: uvědomění si, jak o digitálních kompetencích uvažovali před workshopem a jak nyní, reflexe nových informací

Čas na aktivitu: 3 min.

Počítač ve škole, 17. 4. 2019, Nové Město na Moravě
Počítač ve škole, 17. 4. 2019, Nové Město na Moravě

Aktivita č. 6.

V poslední aktivitě probíhá reflexe celého workshopu. Účastníci postupně diskutují nad otázkami „Co jsem se skupinovou prací naučil(a) o sobě?“, „Co jsem se naučil(a) o naší skupině, o participaci?“ „Co jsem se naučil(a) o tématu? Změnil(a) jsem nějak své postoje?“

Cíl aktivity: reflexe a zjištění zpětné vazby z průběhu workshopy od účastníků

Čas na aktivitu: 10 min.

Pomůcky na workshop

 • prezentace se zadáním úkolů (viz příloha článku na RVP.CZ)
 • Rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu – leták (příloha článku na RVP.CZ)
 • Rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu – tabulka (příloha článku na RVP.CZ)
 • počítač s projektorem
 • flipchartové papíry, cca 10 ks
 • flipchart, resp. stojan, kam je možné připevnit papíry (náhradně lze řešit tabulí/stěnou a izolepou)
 • barevné papírky post-it, cca 3x počet účastníků
 • izolepa
 • nůžky
 • časomíra
 • min. 7 fixů pro psaní na papír

Zdroje

NEUMAJER, O., BRDIČKA, B, RŮŽIČKOVÁ, D. (překlad). Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu. Metodický portál RVP.CZ. 24. 09. 2018. Dostupné z https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/EVROPSKY-RAMEC-DIGITALNICH-KOMPETENCI-PEDAGOGU-DIGCOMPEDU.html. ISBN: 978-80-7481-214-9.

REDECKER, C., Punie, Y (ed.). European Framework for the Digital Competence for Educators: DigCompEdu. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017. Dostupné z https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu. ISBN 9789279734946.

Článek byl publikován: NEUMAJER, Ondřej, RŮŽIČKOVÁ, Daniela. Workshop – Jak pracovat s rámcem digitálních kompetencí učitele. Metodický portál: RVP.CZ. 7. 1. 2020. Dostupné z https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22351/WORKSHOP—JAK-PRACOVAT-S-RAMCEM-DIGITALNICH-KOMPETENCI-UCITELE.html. ISSN 1802-4785.

Jedna reakce na Workshop – Jak pracovat s rámcem digitálních kompetencí učitele

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *