Jak na projekty SIPVZ?

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

 Školy si mnohdy všeobecně stěžují, že mají málo peněz. Aktivní školy snažící se využívat výhod informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání budou moci na začátku roku 2006 – stejně jako tři předchozí roky – žádat o dotace na tuto oblast. A nemusí jít zrovna o malé peníze.

Rádi bychom Vám přiblížili problematiku projektů, které mohly v minulých letech školy vytvářet a získávat na jejich realizaci finanční podporu z rozpočtu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Celý systém podání projektu si ukážeme na modelové škole, která takový projekt podává.

MŠMT vypsalo pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku možnost podávat žádosti o finanční podporu na projekty již potřetí. Dle Metodického pokynu č. 28 885/2004 mohli zájemci vytvářet své projekty v roce 2005 v rámci tří témat:

  1. Vytvoření výukového obsahu nebo výukových materiálů

  2. Informační centrum SIPVZ – metodická pomoc

  3. Soudržnost, integrace, spolupráce.

Pro naši modelovou školu bylo nejtěžší se rozhodnout, jaké konkrétní téma a zejména obsah pro projekt zvolit. Jelikož ve škole probíhá mnoho aktivit realizovaných mnoha učiteli, vedly první kroky k sestavení pracovního týmu, který bude na projektu pracovat. Dle projektové terminologie MŠMT se takový tým nazývá řešitelský a je vhodné v něm mít nejen samotné nositele projektu – tedy učitele, kteří budou projekt realizovat –, ale i školního ekonoma, ICT metodika a zástupce vedení. Takový řešitelský tým by měl být schopen nejen obsahově kvalitní projekt vytvořit a zpracovat, ale i dostát všem finančním předpisům a propagovat výsledky projektu v širším měřítku.

Po přečtení metodického pokynu bylo jasné, že existuje mnoho otázek, jejichž odpovědi budou pro realizaci úspěšného projektu zásadní. Odbor SIPVZ MŠMT řešil příval zvídavých dotazů především zveřejněním seznamu často kladených dotazů, který byl i s odpověďmi zveřejněn na webu SIPVZ na adrese http://www.e-gram.cz/.

Daleko zajímavější byla ale účast na krajské přehlídce projektů, na kterou se zástupci školního řešitelského týmu dostavili. Na této přehlídce byly řešitelskými týmy postupně prezentovány výsledky projektů ze škol, kterým byla dotace přidělena v roce 2004. Mimo to byl zařazen blok, kde Mgr. Blanka Kozáková, která má problematiku SIPVZ projektů na MŠMT na starosti, prezentovala detaily metodického pokynu a zodpovídala otázky učitelů. Celkem proběhlo těchto přehlídek 19 – v některých krajích byl tak velký zájem, že se přehlídka musela rozdělit do více dnů, protože by se všichni zájemci do sálu ani nevešli.

Po následných dvou setkáních řešitelského týmu, tentokráte již na půdě domovské školy, se začaly rýsovat obrysy budoucího projektu. Bylo potřeba formalizovat tu spoustu navržených nápadů a možností a přenést všechno na papír. Podávat projekt na využívání počítačových technologií v papírové formě by ale asi nebylo příliš na stylové. Na webové adrese http://is.e-gram.cz / se mohla každá škola zaregistrovat a prostřednictvím webového formuláře vyplňovat žádost o dotaci.

Tento způsob elektronické evidence projektů měl několik nesporných výhod – například umožnil korigovat chyby a nedopatření, která by v papírové podobě mohla řešitelskému týmu uniknout. Hlavně se ale ukázal jako výborný nástroj pro zřizovatele školy, který mohl prostřednictvím tohoto systému potvrdit své souhlasné stanovisko (například potvrdit finanční spoluúčast nebo skutečnost, že školu nehodlá v tomto roce zrušit) a dále pro hodnotící komise – viz níže. Systém byl nastaven tak, aby v něm učitelé mohli svůj projekt postupně dotvářet a vylepšovat, ke své práci se vracet a teprve v okamžiku, kdy jsou s finální verzí spokojeni, ji definitivně odeslat.

Každý projekt musí obsahovat potvrzení partnerské školy, která v případě realizace projektu ověří jeho proveditelnost v praxi. Partnerskou školu si volí řešitelský tým v případě regionálních projektů nejlépe ze stejného regionu. Cílem této partnerské školy je ověřit, zda je projekt skutečně realizovatelný a případně upozornit na opomenutí, která mohou řešitelskému týmu uniknout.

Termín uzávěrky podání projektu byl stanoven na 31. března 2005. K tomuto termínu se v systému nacházelo 1008 projektů. Největší zájem byl o první téma, tedy o vytvoření výukového obsahu nebo výukových materiálů. Celkově se MŠMT rozhodlo do SIPVZ projektů realizovaných v roce 2005 investovat 90 milionů korun. Jelikož finanční požadavky všech podaných projektů činily pro první rok projektu 160 milionů (projekty bylo možné podávat i na dva roky, v takovém případě bude druhý rok financován z rozpočtu příslušného roku) bylo nutné vybrat pouze ty nejlepší.

Za účelem hodnocení regionálních projektů zřídil každý kraj komisi, jejímiž členy byli zkušení učitelé, zástupci kraje a zástupce MŠMT. Tato komise stojí před nelehkým úkolem – musí z nabídky podaných projektů vybrat ty nejlepší, které z přiděleného balíčku financí podpoří. Přečíst desítky projektů, pochopit jejich význam a ohodnotit je, není vůbec jednoduché.

Některé projekty mohou být takového charakteru, že jejich dosah přesahuje hranice regionu. V takovém případě spadá takový projekt do kategorie národních nebo nadnárodních. Tyto projekty posuzovaly v roce 2005 dvě zvláštní komise zřízené MŠMT. Aby byla zajištěna skutečná objektivita, mají členové komise jako podklady pro rozhodování o přidělení dotace ke každému projektu dva posudky od nezávislých oponentů. Ti jsou opět vybírání z řad aktivních pedagogických pracovníků.

Na základě usnesení komisí bylo ve finále podpořeno celkem 509 projektů. Některé školy byly úspěšné i s více než jedním projektem. Rekordmanem je jedna velká škola, která podala čtyři kvalitní projekty.

Schválením projektu a přidělením peněz škola ale nemá vyhráno. Samotná realizace projektu teprve začíná. V této fázi se ukáže, jak vhodně se podařilo projektový tým sestavit a jak dobře byl plán realizace projektu zpracován. Jelikož jsou finanční prostředky v plánu projektu přesně rozepsané, posvěcené rozhodnutím krajské komise a mnohde i krajským zastupitelstvem, není možné v průběhu realizace tyto částky měnit. To může přinášet jisté problémy. Zkušenosti ale ukazují, že kreativní učitelé a samozřejmě šikovní spolupracující ekonomové dovedou projekt dovést jak po věcné tak i finanční stránce ke zdárnému cíli. Základem je týmová spolupráce.

Projekty ale rozhodně nejsou pouze o nákupu hardware a software. Technické vybavení pořízené z dotace na projekt musí být pouze prostředkem k hlavnímu cíli projektu. Nemálo škol musely komise při posuzování ze soutěže vyřadit, protože jejich projekt byl primárně o vybavení školy. Projekty SIPVZ jsou ale o vytváření know-how, o zkoušení nových forem a metod učení, o získávání zkušeností s ICT, o tvorbě digitálního vzdělávacího obsahu. To jsou oblasti, ve kterých může škola vytvořit velkou přidanou hodnotu.

Výsledky projektů jsou určeny pro všechny české školy. Autoři projektů se upsali, že v případě přijetí grantu budou všechny výsledky v tomto projektu vytvořené vystaveny na Internetu a budou zdarma k dispozici všem učitelům. Prostřednictvím Evaluačního webu dostupného z adresy http://www.e-gram.cz / mohou zájemci vyhledávat nejen takto vzniklé výukové objekty ale také další relevantní zdroje na dané téma od komerčních firem, státních knihoven, encyklopedií atp.

Peníze na projekty jsou tzv. peníze na nadstandard. Přibližně 10 % rozpočtu SIPVZ je tímto způsobem investováno do podpory aktivních škol. Zbylý balík peněz je určen na ICT standard. Tedy na školení, výukové zdroje a technické vybavení. Tyto finance má možnost dosáhnout každá škola, které si o ně požádá. Všechny důležité informace s instrukcemi jak v případě žádostí postupovat jsou dostupné na výše zmíněné internetové adrese. Pro rok 2006 chystá odbor SIPVZ opět několik novinek. Principy, na kterých stojí podávání projektů se ale osvědčily a budou na nich postaveny i vypsané projekty pro rok 2006. Předpokládaný termín žádostí je 31. března 2006. Nezkusíte to také?

Vyšlo  v Učitelských listech 3/2005-06, str. 9, Praha 2005, ISSN 1210-6313

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *