Informační gramotnost učitelů v roce 2005

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Souhrnné informace o tom, co se chystá v projektu vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2005. Článek pojednává o školení typu Z, P, S, N a M a dalším.

V oblasti informační gramotnosti neboli vzdělávání pedagogických pracovníků v informačních a komunikačních technologiích (ICT) nedochází v roce 2005 k žádným revolučním změnám. Rád bych připomněl hlavní směry tohoto státního vzdělávacího systému a novinky, které lze v tomto roce očekávat od Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ).
I nadále se navazuje na již zaběhlý systém školení v oblastech Z, P, S a N. Nově je zařazeno školení M. Využití letošních dotací je stanoveno v metodickém pokynu MŠMT č.j. 27 670/2004-551. Příjemcem dotace jsou základní, základní umělecké, střední, vyšší odborné a speciální školy, které jsou zařazeny ve školském rejstříku.
I nadále platí pro ředitele škol závazek, že do konce roku 2006 musí dodržet závazné indikátory – mít na škole 75 % pedagogických pracovníků proškolených v oblasti Z a 25 % v oblasti P. U školení P – poučených uživatelů je vhodné zdůraznit, že absolventem školení je pouze takový pedagog, který absolvoval úvodní modul a dva moduly volitelné! Tuto skutečnost si někdy ředitelé neuvědomují a nesprávně označují absolventy úvodního modulu za držitele certifikátu školení P.
Rád bych na tomto místě vysvětlil důvod, proč školy musely o dotace žádat. V minulých letech byly finance normativně distribuovány na všechny školy. Výsledkem byla skutečnost, že některé školy peníze neutratily a na konci roku je vrátily. Tyto peníze již nebylo možné redistribuovat a využít v rámci SIPVZ. V neposlední řadě je pravda, že některé školy sice pod tlakem peníze utratily, ale o smysluplnosti takovýchto investic lze jen spekulovat. Ze statistiky vyplývá, že o dotaci na rok 2005 požádaly asi tři čtvrtiny oprávněných škol.

Školení Z

Školení základních uživatelských znalostí je pro rok 2005 již utlumeno. V minulých letech byl dán dostatečný prostor pro vzdělávání v oblasti základních dovedností v ovládání počítače. Proto je hranice maximálních výdajů na jednoho pedagoga na školení Z stanovena na 500 Kč. Z této částky lze hradit pouze ověření znalostí. Na vysvětlenou k tomuto stanovisku bych rád dodal, že práce s počítačem je dnes jedním z předpokladů uplatnění se v dnešní společnosti. Učitelé měli v minulých letech možnost získat základní vzdělání v této oblasti, noví absolventi pedagogických fakult by již měli do pedagogické praxe přicházet s těmito nezbytnými kompetencemi.

Školení P

Kvalitativní změnu lze v roce 2005 očekávat od školení P. Rok 2003 byl ve znamení úvodního modulu P, který měl učitelům poodhalit možnosti využití ICT ve vzdělávání. Vzhledem k omezené časové dotaci se ale jednalo pouze o jakýsi vhled do dané problematiky. V roce 2004 byla hlavní pozornost věnována tzv. aplikačním modulům P. Mezi tyto moduly patří například Počítačová grafika a digitální fotografie, Tabulkové kalkulátory, Publikování na Internetu, Databázové systémy atd.
Hlavní snaha pro rok 2005 je vytvoření široké nabídky školení předmětových modulů P. Tyto moduly mají společné využití ICT přímo v konkrétním vzdělávacím předmětu nebo vzdělávací oblasti. Jedná se například o Využití ICT v českém jazyce a literatuře, anglickém jazyce, německém jazyce, dějepise, zeměpise, biologii, chemii, hudební výchově atd. Kompletní nabídka s odkazy na internetové stránky příslušných modulů je k dispozici na serveru E-gram na adrese www.e-gram.cz.
Na tomto místě bych rád dodal, jakým způsobem jsou moduly vytvářeny. Odbor SIPVZ MŠMT se vždy snaží najít instituci – celonárodního garanta, která se dlouhodobě zabývá využitím ICT v dané oblasti. Ideální je taková instituce, která ve své hlavní činnosti spojuje přípravu pregraduálního vzdělávání učitelů s postgraduálním. Typicky se tedy jedná o katedry fakult vzdělávající budoucí učitele a různé ústavy při univerzitách. V krajním případě je pozornost obrácena na školské asociace či specializované školy. Zkušenosti ukazují, že pracovišť, která jsou schopna odborně a organizačně zajistit vznik kompletní agendy spojené s garantováním volitelného modulu, je poměrně málo.
Úkolem garanta je sestavit řešitelský tým skládající se z vědeckých pracovníků i praktikujících učitelů základních a středních škol. Tento řešitelský tým musí vytvořit studijní materiály pro danou problematiku, připravit a provozovat webové stránky a e-learningovou část modulu. Zcela zásadním úkolem garanta je vyškolení dostatečného počtu lektorů, kteří budou ve svých školicích střediscích (školách zařazených do sítě školicích středisek SIPVZ) provádět školení učitelů. Zatímco u aplikačních modulů byl zájem o lektorování modulů poměrně velký, u předmětových modulů se jedná o náročnější proces. Lektorem předmětového modulu totiž již nemohou být samotní informatici, ale aprobovaní učitelé příslušného předmětu, kteří mají dostatečné odborné znalosti a zkušenosti s ICT. Takových je v českém školství zatím omezený počet. Entuziasticky naladěné zájemce o lektorování modulů s příslušnými znalostmi a dovednostmi proto rádi uvítají garanti příslušných modulů. Informace s podmínkách a termínech konání certifikačních školení lektorů jsou zveřejňovány na webových stránkách národních garantů.
Rád bych k problematice vzniku volitelných modulů dodal ještě jedno vysvětlení. Čtenáře může napadnout, proč MŠMT vytváří nabídku vzdělání dle předmětů, když samo předložilo nový školský zákon, který je postaven na kompetencích v rámci vzdělávacích oblastí. Praxe ukázala, že vytvářené sylaby školení musí být zasazeny do hlubšího kontextu dlouhodobé činnosti garanta. A ta je v praxi vysokých škol určena předmětovými hranicemi. Jednoduše řečeno, najít vhodné garanty celých vzdělávacích oblastí je oproti zažitým předmětům obtížné, téměř nemožné. Přesto lze konstatovat, že obsahově se mnoha předmětovým modulům daří bourat některé zažité hranice a svým obsahem přesahovat i do dalších předmětů a vzdělávacích oblastí
Zajímavé může být nahlédnutí do statistiky roku 2004. Mezi moduly, které si učitelé volili nejčastěji patřily (řazeno dle pořadí): Počítačová grafika a digitální fotografie, Tabulkové kalkulátory, Publikování na Internetu, ICT ve výuce na I. stupni ZŠ.
K získání certifikátu příslušného modulu je mimo jiné nutné vytvořit závěrečný projekt, vztahující se k dané problematice, tento projekt obhájit, vystavit na Internetu a zaregistrovat na Evaluačním webu. Význam této registrace spočívá v tom, že zájemci o metodické, didaktické či odborné materiály se prostřednictvím tohoto nástroje umístěného na webu E-gram mohou s výslednými pracemi seznámit a využít je ve vlastní přípravě na hodiny nebo přímo ve vyučování.

Školení S

Do tohoto typu školení patří všechny vzdělávací akce týkající se využití ICT, které jsou akreditovány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Podrobné informace o podávání žádostí o akreditace akcí v DVPP jsou popsány na oficiálním webu MŠMT na adrese www.msmt.cz.
Případné zájemce o akreditování bych rád upozornil, že akreditační komise nepodporuje školení, která se zabývají základními znalostmi a dovednostmi pro práci s počítačem. Do této oblasti bylo v minulých letech formou školení Z investováno velké množství finančních prostředků z rozpočtu SIPVZ, a proto by další investice nebylo možné považovat za hospodárné. Vychází se ze skutečnosti, že učitelé měli v minulých letech dostatečné možnosti základní ICT kompetence získat. V současné době jsou akcentována ta školení, která prohlubují, resp. navazují na problematiku využití ICT v konkrétních předmětech nebo v konkrétních počítačových aplikacích pokročilého charakteru.
Na výše uvedené adrese ministerského webu je k dispozici on-line databáze, ve které je možné vyhledávat v nabídce DVPP.

Školení N a M

Školení N a M jsou organizována podle stejného scénáře jako školení S. Zatímco školení N jsou určena správcům sítí, školení M ICT metodikům.

Další změny

Nový redesign serveru E-gram z dubna 2005, oficiálního zdroje informací o SIPVZ na adrese www.e-gram.cz, byl vytvářen s cílem zpřehlednit a zjednodušit přístup k informacím o Státní informační politice ve vzdělávání širšímu okruhu čtenářů. Bylo vyslyšeno dlouholeté volání po zpřehlednění tohoto důležitého informačního nástroje. Web byl vnitřně zcela přeorganizován a obsahově rozšířen o některé další funkce, jako např. monitoring médií (články o vzdělávání z tisku) či diskusní fórum.
Heslem, které by mohlo charakterizovat vzdělávací část SIPVZ, by se mohlo stát „školy sobě“. Oproti jiným systémům národních politik v evropských státech není v Česku vzdělávání založeno na centralizované instituci nebo komerční firmě. Školicími středisky jsou školy, lektorsky vést školení mohou samotní učitelé. Ačkoli má tento systém řadu úskalí, je ve své podstatě výhodný jak pro aktivní pedagogické pracovníky (pedagogická praxe s jinou věkovou kategorií, profesní růst, možnost zajímavé finanční odměny…), tak i pro stát (finance určené do vzdělávacího systému v něm skutečně končí).
Tento článek nemůže zdaleka pokrýt všechny oblasti, kterých se SIPVZ týká. I v samotné oblasti ICT vzdělávání existují některé další aktivity, které zde zmíněny nejsou. Nejnovější informace o tomto státním projektu je možné nalézt na serveru E-gram nebo na desítkách konferencí, na kterých se pracovníci odboru SIPVZ snaží tuto problematiku pedagogickým pracovníkům přiblížit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *